Opowieść przedwigilijna

stokrotka_fb_grudzien_8-12_2

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Opowieść przed wigilijna”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą „Opowieść przed wigilijna” (dalej „Konkurs”) tj. zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 1. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Organizatorem Konkursu „Opowieść przed wigilijna” jest agencja reklamowa About Ad Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Śląska 14, 60-614 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000336351, REGON: 301198526, NIP: 7811842297, (dalej „Organizator”).
 3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zlecenie „Stokrotka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016977, NIP 712-100-83-23, REGON: 430452634, kapitał zakładowy: 72 737 500,00 zł (dalej „Fundator”).
 4. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń w Konkursie od dnia 8.12.2016 roku do dnia 14.12.2016 roku.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez polubienie profilu Stokrotka (fanpage Stokrotka) znajdującego się w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/sklepy.stokrotka/, a następnie zamieszczenie komentarza z treścią i zdjęciem, pokazującym wykonanej dowolną techniką formy anioła pod postem dotyczącym Konkursu. Zdjęcie musi przedstawiać dzieło zgłoszone do konkursu i być wykonane przez użytkownika, wysyłającego zgłoszenie.
 7. Zwycięzcami Konkursu zostaną 3 osoby (dalej „Zwycięzcy”), które prześlą najbardziej kreatywną propozycje formy przedstawiającej anioła, wybrane przez jury – Organizatora Konkursu.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z Serwisem Facebook ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest wyłączona.

 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie zawarte w Regulaminie. Uczestnikami mogą być wyżej wymienione osoby, które posiadają profil na portalu Facebook, zgodny z regulaminem portalu.
 1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 2. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Uczestnictwo użytkownika w Konkursie poprzez zamieszczenie w komentarzu pod postem zdjęcia przedstawiającego dowolną formę anioła oznacza, że zapoznał się on z treścią Regulaminu.

 

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8.12.2016r. z chwilą publikacji postu konkursowego na profilu Stokrotka i kończy się w dniu 14.12.2016 r. o godz. 23:59.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w wyznaczonym terminie zamieścić komentarz, który spełnia zasady ustalone przez Organizatora.
 1. Jeden Użytkownik może dodać wyłącznie jeden komentarz. Każda kolejna odpowiedź będzie ukrywana przez moderatorów profilu Stokrotka na Facebooku.
 2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 3 wybrane przez jury osoby, które zamieszczą najciekawsze zdjęcie, pokazujące formę anioła, w komentarzu pod postem dotyczącym Konkursu.
 3. W przypadku braku kontaktu z którymkolwiek ze Zwycięzców, nagrodę otrzymają następni w kolejności, wskazani przez jury Uczestnicy.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 15.12.2016 r. na profilu Stokrotki na Facebooku (https://www.facebook.com/sklepy.stokrotka/) w formie komentarza pod postem konkursowym.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania treści (postów) zamieszczanych przez Uczestników w przypadku, gdy posty te zawierają treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Użytkowników:

a)    niedziałających osobiście, lecz przez osoby trzecie;

b)    wykorzystujących dodatkowe adresy poczty elektronicznej do występowania w imieniu zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;

c)     tworzących fikcyjne konta/ profile w serwisie Facebook;

d)    zamieszczających pod postem komentarze zawierające treści wulgarne, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

e)    zamieszczających zdjęcia innych autorów.

 

§ 4. NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrodą w Konkursie są: Dla Zwycięzców - 3 bony o wartości 100 zł każdy na zakupy w sklepach sieci Stokrotka.
 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wymienieni w komentarzu pod postem konkursowym i będą poproszeni o przesłanie wiadomości prywatnych, w celu podania danych niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Zwycięzca nie może wymienić nagród na inne, na ich wartość pieniężną ani przenieść praw do ich otrzymania na osoby trzecie. Nagroda zostanie przesłana do Zwycięzcy Pocztą Polską tylko na terenie Polski. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się po nagrodę w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia wyników, przechodzi ona na kolejną osobę, która była kolejną zaraz po pierwszych 3 osobach wytypowana przez jury konkursowe.
 3. Uczestnicy Konkursu zgadzają się w przypadku wygrania nagrody na opublikowanie tej informacji na profilu Stokrotka w serwisie Facebook.
 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadku gdyby wydanie Nagrody mogłoby podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od nagród, Zwycięzca Konkursu otrzyma dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Podatek zostanie pobrany i odprowadzony przez Fundatora oraz uiszczony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Fundator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku z kwoty dodatkowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa powyżej.

 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem zaproponowanego komentarza.
 1. Z chwilą wydania nagrody, całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych przepisów lub zdjęć, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2016r., poz. 666 ze zm.) zostanie nabyta przez Fundatora, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)    w zakresie obrotu oryginałami prac oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

c)     w zakresie rozpowszechniania prac oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt. a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, w tym na stronie Stokrotka w serwisie Facebook, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy;

d)    swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora.

 1. Laureat udziela Fundatorowi zgody w szczególności na:

a)    anonimowe rozpowszechnianie nagrodzonych prac,

b)    wykonywanie zależnych praw autorskich,

c)     sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z opisu ozdoby oraz zamieszczonych zdjęć.

 1. Laureat zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Fundatora lub jego następców prawnych, przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych w rozumieniu art. 16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich stanowi nagroda określona w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 3. Fundator zastrzega sobie prawo do dalszego przeniesienia praw autorskich na powyżej wymienionych polach eksploatacji na rzecz Organizatora.

 

§ 6. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI, REKLAMACJE

 1. Fundator przekaże nagrodę Zwycięzcy w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 1. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Polski, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
 3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem Facebooka na profilu Stokrotka w wiadomości prywatnej, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia Konkursu.
 4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej lub na adres mailowy podany w reklamacji.
 7. Reklamacje niezawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) oraz są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu „Opowieść przed wigilijna”) (tj. w celu wybrania Laureatów, publicznego ogłoszenia wyników - na profilu Stokrotka w serwisie Facebook, jak również w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji).
 1. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami oraz wydania nagród.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator - agencja reklamowa About Ad Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Śląska 14, 60-614 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000336351, REGON: 301198526, NIP: 7811842297.
 3. Administrator danych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Fundatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w Konkursie lub uzyskanie nagród i potwierdza, poprzez dokonanie zgłoszenia, że nie będzie podnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.
 5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem Facebooka w wiadomości prywatnej na profilu Stokrotka. Wniosek o usunięcie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczny z wycofaniem się z Konkursu. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 471).
 1. Regulamin jest dostępny na stronie podanej przez organizatora http://stokrotka.pl/akcje-i-konkursy-szczegoly/?type=konkursy&action_id=31014
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, jednakże zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

Powrót
 • Poznaj Stokrotkę
 • Kariera
 • Konkursy i akcje
 • Logowanie/Rejestracja
 • Przepisy i porady

Poznaj Stokrotkę

Poznajmy się bliżej! Obecnie mamy ponad 370 sklepów i planujemy kolejne otwarcia. Jesteśmy po to, by wdrażać nowoczesne rozwiązania, które zapewnią Ci komfortowe zakupy.

Więcej

Kariera

Oferujemy liczne drogi kariery w naszej firmie. Poszukujemy osób do pracy w naszej centrali, logistyce i sklepach. Dołącz do nas i poczuj, jak to jest być częścią prawdziwego zespołu.

Więcej

Konkursy i akcje

Nie lubisz nudy? Konkursy i akcje organizowane przez nas z pewnością Cię przed nią uchronią. Przygotowujemy je specjalnie dla Ciebie i Twoich bliskich.

Więcej

Logowanie/Rejestracja

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się! Dzięki temu uzyskasz dostęp do oferty specjalnej, będziesz mógł zostawiać komentarze oraz wstawiać przepisy i porady.

Przepisy i porady

Wszyscy lubimy dzielić się dobrymi radami oraz sprawdzonymi przepisami. Zainspiruj się potrawami z różnych stron świata, a także poznaj wskazówki ułatwiające codzienne życie.

Więcej
 • Nieruchomości
 • Franczyza
 • Współpraca
 • Aktualności
 • Kontakt

Nieruchomości

Oferujemy wynajem i sprzedaż nieruchomości w wielu dogodnych lokalizacjach.
Stawiamy na dynamiczny rozwój, dlatego nieustannie poszukujemy nowych gruntów
i lokali.

Więcej

Franczyza

Prowadzisz lub chciałbyś prowadzić własny sklep? Podzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem. Zapewnimy Ci wsparcie i możliwość rozwijania Twojego biznesu w oparciu o nasze gotowe rozwiązania.

Więcej

Współpraca

Zależy Ci na budowaniu satysfakcjonujących relacji biznesowych? Dla producentów i dostawców mamy szereg dogodnych rozwiązań. Możesz się u nas reklamować albo dostarczać nam codziennie świeży towar.

Więcej

Aktualności

Bądź na bieżąco z najświeższymi wydarzeniami w Stokrotce! Sprawdź gdzie ostatnio otworzyliśmy najnowszy sklep oraz jakie konkursy i akcje prowadzimy dla naszych Klientów.

Więcej

Kontakt

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pomysły, które usprawnią rozwój naszej firmy. Chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących kariery, nieruchomości czy franczyzy? Napisz, zadzwoń, czekamy!

Więcej
Chcesz jako pierwszy wiedzieć o promocjach?
Wyślij

Znajdź sklep

PRZEPISY

Sprawdź!

Oceń nową stronę

Wygląd graficzny serwisu:

Łatwość odnajdywania informacji:

Czytelność strony:

1. Czy znalazłeś wszystkie informacje, jakich poszukiwałeś??

2. Jak często odwiedzasz naszą stronę?