Moja lokalizacja Pobieram...
Strona główna Ochrona danych osobowych KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE STOSOWANIA...
section divider

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO w centrali, sklepach i magazynach

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO w centrali, sklepach i magazynach 

  1. Administratorem danych osobowych jest Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, www.stokrotka.pl, KRS 0000016977, NIP 712-10-08-323, REGON 430452634.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) możliwy jest pisemnie na adres Administratora lub za pomocą adresu mailowego: daneosobowe@stokrotka.pl.
  3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie monitorowanym.
  4. Obraz rejestrowany jest 24h/7. Zasięgiem monitoringu objęty jest obszar przylegający do obiektu monitorowanego, cała powierzchnia sali sprzedaży/magazynu oraz pomieszczenia kluczowe, ciągi komunikacyjne, obszar załadunku towaru.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane mogą być przez okres do 30 dni od dnia nagrania chyba, że nagrania zostaną zabezpieczone jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wtedy okres zostanie wydłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, ewentualnie do czasu otrzymania przez administratora skutecznego sprzeciwu względem dalsze ich przetwarzania.
  6. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapobieganiu przestępstwom i działaniach prewencyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz możliwości ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego na zabezpieczeniu nagrań z monitoringu wizyjnego w celu identyfikacji sprawcy ewentualnych przestępstw przez powołane do tego organy.
  7. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom, z usług, których korzystamy przy przetwarzaniu danych - np. firmom ochroniarskim, podmiotom obsługującym systemy informatyczne Administratora, podmiotom świadczącym wsparcie prawne. Dane mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  8. Przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

           a. prawo dostępu do danych osobowych/kopii danych (przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych) oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ichprzetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu. Zakres z każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich Pan/Pani skorzystać wynikają z przepisów prawa i podlegają ograniczeniom. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani jest uprawniony/a możemy prosić o dodatkowe informacje.

           b. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem prawa przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, Warszawa.

      9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie monitorowanym

      10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności