Moja lokalizacja Pobieram...
Strona główna Formularz nieruchomości
section divider

Formularz nieruchomości

Adres nieruchomości

Opis nieruchomości

Adres oferenta

inspektordanychosobowych@stokrotka.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy,

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:


  • zgoda na przetwarzanie przekazanych danych. Ma Pani/Pan prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. • Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom:

  • procesorom w związku ze zleconymi działaniami realizowanymi w imieniu Administratora, w tym podwykonawcom, np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

  • podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy  Administrator,

  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. • Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 • Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres:


  • do czasu cofnięcia zgody,

  • niezbędny do obrony interesów Administratora. • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych powoduje brak możliwości podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:


  • prawo dostępu do danych osobowych,

  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • prawo wyrażenia sprzeciwu,

  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. • ">
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej...
  Czytaj więcej