Moja lokalizacja Pobieram...
Strona główna Zobacz więcej Regulamin aplikacji i programu dla Konsumentów...
section divider

Regulamin aplikacji i programu dla Konsumentów "Nasza Stokrotka"

wersja obowiązująca od dnia 25.05.2023r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia Programu Lojalnościowego dla konsumentów „Nasza Stokrotka” – dalej zwanego „Programem” w tym warunki uczestnictwa w Programie oraz zasady przyznawania Punktów uczestnikom w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną.

1.2. Organizatorem Programu jest: „Stokrotka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20 – 209) przy ul. Projektowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:16977, NIP: 7121008323, kapitał zakładowy 3.196.000,- PLN dalej zwana „Organizatorem”.

1.3. Koordynatorem Programu jest: Loyalty Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 797) przy ulicy Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 491369, NIP: 951 237 56 53, kapitał zakładowy 300.000, - PLN, dalej zwana „Koordynatorem”.

1.4. Program trwa od 21.02.2022 roku do czasu zakończenia przez Organizatora.

1.5. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje wyłącznie w Sklepach z zastrzeżeniem ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.

1.6. Celem Programu jest wsparcie sprzedaży towarów z asortymentu Organizatora, w tym poprzez zbieranie danych statystycznych o zachowaniach konsumenckich oraz premiowanie Uczestników Programu na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługa jest skierowana do konsumentów chcących skorzystać z dedykowanych ofert i promocji w sklepach Stokrotka, w tym również przygotowanych w oparciu o profilowanie.

 

 1. DEFINICJE

2.1. Wymienionym poniżej wyrażeniom użytym w niniejszym regulaminie należy nadać następujące znaczenia:

 1. a) Sklepy – sieć supermarketów i marketów spożywczo-przemysłowych Stokrotka na terenie całej Polski, należące do „Stokrotka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie lub prowadzonych na podstawie zawartej umowy franczyzowej (Sklepy franczyzowe).
 2. b) Sklep internetowy - sklepie internetowy Stokrotka On-line, którego właścicielem jest Organizator funkcjonujący w oparciu o stronę internetową pod adresem www.sklep.stokrotka.pl.
 3. c) Uczestnik – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego będąc klientem Sklepu zgłosi chęć udziału w Programie poprzez uproszczoną lub pełną rejestrację w Programie
 4. d) Aplikacja – darmowa aplikacja mobilna „Nasza Stokrotka” przeznaczona do zainstalowania na urządzeniach mobilnych posiadających systemy Android od wersji 5.0 lub nowszy lub system iOS od wersji 10, za pośrednictwem której jej posiadacz może brać udział w Programie jako Uczestnik, ale także m.in. uzyskiwać informacje o ofercie Sklepów, rejestrować zakupy, a także brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora niezależnie od uczestnictwa w Programie.
 5. e) ID – unikalny kod alfanumeryczny przypisany do Uczestnika i jego Konta w ramach Programu od momentu zarejestrowania się do Programu, w aplikacji wyświetlany jako kod QR.
 6. f) Płatki – punkty przyznawane Uczestnikom, którzy zarejestrowali się w Aplikacji za zakupy w Sklepach w ramach Programu, za które po wymianie ich na Kupony za Płatki można uzyskać rabaty na produkty z asortymentu Organizatora na zasadach opisanych w Regulaminie.
 7. g) Konto - indywidualne konto Uczestnika dostępne za pośrednictwem Aplikacji, na którym odnotowywane są dane osobowe Uczestnika oraz informacje na temat działań i aktywności Uczestnika w Programie w tym m.in. o zgromadzonych Płatkach, Kuponach za Płatki i ofertach promocyjnych.
 8. h) Kupon za Płatki – znak legitymacyjny w formie elektronicznej dostępny w Aplikacji dla Uczestnika po wymianie odpowiedniej liczby Płatków, umożliwiający skorzystanie z rabatu na wybrane produkty z asortymentu Sklepów wskazane w Katalogu Kuponów za Płatki
 9. i) Regulamin – Regulamin Programu i Aplikacji dla konsumentów „Nasza Stokrotka”.
 10. j) Helpdesk – zespół osób wskazanych przez Organizatora lub Koordynatora zajmujący się kontaktem z Uczestnikami w sprawach związanych z Programem lub Aplikacją, z którym Uczestnik może szybko i efektywnie skontaktować się dzwoniąc na nr: (81) 888 92 00.
 11. k) Przekaz - dyspozycja wydawana zgodnie z niniejszym Regulaminem Organizatorowi przez Uczestnika przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w Aplikacji dotycząca przekazania znaczków lub Płatków zapisanych na Koncie Uczestnika innemu Uczestnikowi. Zasady zbierania i wykorzystania znaczków opisane są w osobnych regulaminach promocji dostępnych na stronach www Organizatora oraz w Aplikacji.

 

 1. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

3.1. Program lojalnościowy „Nasza Stokrotka” ma na celu premiowanie jego Uczestników za dokonywane w Sklepach i Sklepie Internetowym zakupy oraz umożliwienie kierowania do nich ofert handlowych i promocyjnych służących wsparciu sprzedaży. W tym celu  Organizator udostępnia Uczestnikom Aplikację oraz pozyskuje i przetwarza dane osobowe Uczestników, na zasadach i w zakresie określonym postanowieniami niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega jednak, że Sklepy franczyzowe są prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców, którzy samodzielnie podejmują decyzje związane z prowadzoną działalnością, stąd dostęp do Aplikacji w niektórych Sklepach franczyzowych może być trwale lub czasowo ograniczony lub wyłączony. Informacje o występujących w tym zakresie ograniczeniach są dostępne bezpośrednio w Sklepach franczyzowych, których te ograniczenia dotyczą, w Helpdesk oraz na stronie Organizatora.

3.2. Uczestnikom Programu są świadczone przez Organizatora usługi określone w Regulaminie, na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Uczestnikom przyznawane są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dodatkowe korzyści (Płatki) za dokonywane przez nich zakupy, udostępniana jest im możliwość pobrania i korzystania z Aplikacji a także dokonania Przekazów posiadanych na swoim Koncie Płatków lub znaczków innemu Uczestnikowi. Do Uczestnika mogą być kierowane informacje o ofertach i promocjach, w tym mające spersonalizowany charakter, które mogą być dostosowywane do preferencji Uczestników w oparciu o profilowanie.

3.3. W celach związanych z obsługą Programu Organizator może komunikować się z Uczestnikami za pośrednictwem wiadomości sms, email, wiadomości typu push lub przy wykorzystaniu funkcji powiadomień w Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie.

3.4. W związku z korzystaniem z Aplikacji, Organizator zbierać będzie dane statystyczne niezależnie od danych osobowych zbieranych i przetwarzanych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 1. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z APLIKACJI

4.1. Osoba chcąca wziąć udział w Programie powinna zarejestrować swój udział korzystając z:

 1. a) rejestracji pełnej – za pośrednictwem Aplikacji,
 2. b) rejestracji uproszczonej – za pośrednictwem wiadomości SMS.

4.2. Osoba, która zainstalowała Aplikację może dokonać rejestracji w Programie, w tym celu, w formularzu rejestracyjnym podaje swój numer telefonu komórkowego aktywowanego w sieci operatora telefonii komórkowej korzystającego z polskich zasobów numeracji. Oznacza to, że w procesie rejestracji nie mogą być wykorzystywane tzw. wirtualne numery telefonów, które nie są przypisane do konkretnego operatora, jak również numery telefonów przypisane do osób trzecich bez ich zgody. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania spełniania tego warunku.

4.3. Na numer telefonu podany przez osobę dokonującą rejestracji zostaje przesłana bezpłatna wiadomość SMS zawierająca jednorazowy kod PIN umożliwiający dokończenie rejestracji do Programu i założenie Konta.

4.4. Niedokończenie rejestracji w ciągu 2 godzin od otrzymania kodu PIN o jakim mowa w ust. 4.3. powoduje anulowanie rejestracji i konieczność powtórzenia procedury rejestracji zgodnie z ust. 4.2. i następne.

4.5. Osoba kończąca procedurę rejestracji pełnej:

 1. a) potwierdza przystąpienie do Programu i zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść,
 2. b) potwierdza zapoznanie się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych.
 3. c) wypełnia formularz rejestracyjny.

4.6. Wypełniając formularz rejestracyjny o jakim mowa w ust. 4.5. lit. c) potencjalny Uczestnik:

 1. a) podaje imię,
 2. b) podaje swój numer telefonu, który zostaje trwale połączony z ID Uczestnika i stanowi login w Aplikacji. Jeden numer telefonu może być w tym samym czasie połączony z unikalnym ID tylko jednego Konta Uczestnika, tym samym nie można dokonać rejestracji z użyciem numeru, który połączony jest z ID innego Konta Uczestnika lub innego Uczestnika. Dodatkowo Organizator uprawniony jest do wysyłania na podany numer telefonu dwóch rodzajów wiadomości SMS:
 3. systemowych
 4. informacji handlowych - w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody.
 5. c) potwierdza, że ma ukończonych 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

może dodatkowo w trakcie rejestracji bądź w dowolnym momencie korzystania z Aplikacji:

 1. d) podać datę urodzenia, w celu umożliwienia przesyłania mu przez Organizatora, urodzinowych niespodzianek, o ile Organizatora tego rodzaju działania promocyjne będzie w danym czasie prowadził i spełnione zostaną warunki określone przez Organizatora; podanie daty urodzin jest dobrowolne i nie daje gwarancji otrzymania dodatkowych świadczeń z tego tytułu od Organizatora;
 2. e) podać adres e-mail, po podaniu którego Organizator uprawniony jest do wysyłania na podany adres e-mail dwóch rodzajów wiadomości:
 3. systemowych – w przypadku dobrowolnego podania adresu e-mail,
 4. informacji handlowych - w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody,

przy czym w przypadku podania adresu email konieczne jest jego potwierdzenie poprzez kliknięcie w link w wiadomości email wysłanej przez Organizatora na podany adres w ciągu 48h,

 1. f) włączyć/wyłączyć powiadomienia push, przy czym w przypadku systemu Android, zgoda na powiadomienia push może zostać włączona domyślnie po instalacji aplikacji na urządzeniu (zgody na powiadomienia nie są częścią aplikacji a natywną funkcjonalnością sterowaną przez system operacyjny urządzenia końcowego. W przypadku systemu iOS konsument jest pytany o zgodę na włączenie powiadomień PUSH przed rozpoczęciem ich odbioru, w przypadku systemu Android system domyślnie ustala powiadomienia jako włączone, bez wyświetlenia pytania Uczestnikowi. W obu przypadkach, Uczestnik ma możliwość zmiany ustawień PUSH w każdej chwili korzystania z aplikacji).

4.7. Dodatkowo Uczestnik może w każdym momencie wyrazić zgodę i cofnąć zgodę na:

 1. a) wyświetlenie najbliższych dla Uczestnika lokalizacji sklepów Stokrotka na podstawie udostępnionej lokalizacji (informacje te nie są przekazywane do Organizatora, lecz zarządzane są tylko w urządzeniu końcowym Uczestnika),
 2. b) otrzymywanie ofert handlowych dotyczących napojów alkoholowych,
 3. c) otrzymywanie ofert handlowych związanych z nabywaniem wyrobów tytoniowych,
 4. d) otrzymywanie informacji handlowych (tj. m. in. oferty handlowej), wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wiadomości SMS i/lub e-mail,

4.8. Uczestnik może zarządzać dodatkowymi funkcjonalnościami w zależności od ich charakteru na poziomie aplikacji, urządzenia końcowego bądź poprzez kontakt z Organizatorem.

4.9. Osoba chcąca zarejestrować swój udział w Programie w ramach rejestracji uproszczonej za pośrednictwem wiadomości SMS wysyła wiadomość o treści: TAK na numer: (+48) 664 078 266 .

4.10. Wysłanie prawidłowej wiadomości SMS o jakiej mowa w ust. 4.9. zostaje niezwłocznie potwierdzone bezpłatną zwrotną wiadomością SMS zawierającą link do Regulaminu Programu oraz informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, a także komunikat o konieczności zapoznania się osoby dokonującej rejestracji z przywołanymi dokumentami i obowiązku akceptacji warunków udziału w Programie w celu rejestracji.

4.11. W celu akceptacji warunków Programu i potwierdzenia rejestracji o jakich mowa w ust. 4.10. osoba dokonująca rejestracji powinna odesłać w ciągu 2 godzin wiadomość SMS o treści: TAK na numer (+48) 664 078 266. Wiadomość może być odesłana w formie zwrotnej wiadomości na wiadomość SMS o jakiej mowa w ust. 4.10 Regulaminu.

4.12. Koszt wiadomości SMS o jakich mowa w ust. 4.9. oraz 4.11. jest zgodny z cennikiem operatora telefonii komórkowej, z której wysyłana jest wiadomość SMS.

4.13. Brak akceptacji warunków Programu w czasie o jakim mowa w ust. 4.11. powoduje anulowanie rejestracji i konieczność powtórzenia procedury rejestracji zgodnie z ust. 4.9. i nast.

4.14. Osoba dokonująca rejestracji, która skorzystała z rejestracji uproszczonej do Programu, niezwłocznie po akceptacji warunków Programu zgodnie z ust. 4.11. otrzymuje bezpłatną wiadomość SMS z informacją, iż w celu korzystania ze wszystkich funkcji i uprawnień związanych z przystąpieniem do Programu powinna zainstalować Aplikację oraz dokonać pełnej rejestracji.

4.15. Użyty w procesie Rejestracji Uproszczonej, numer telefonu Uczestnika, zostaje trwale połączony z ID Uczestnika i w przypadku dokonania Rejestracji Pełnej stanowi login w Aplikacji. Jeden numer telefonu może być w tym samym czasie połączony z unikalnym ID tylko jednego Konta Uczestnika, tym samym nie można dokonać rejestracji z użyciem numeru, który połączony jest z ID innego Konta Uczestnika lub innego Uczestnika. Dodatkowo organizator uprawniony jest do wysyłania na podany numer telefonu dwóch rodzajów wiadomości SMS:

 1. a) systemowych
 2. b) informacji handlowych - w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody.

4.16. Uczestnik, który skorzystał z rejestracji uproszczonej do Programu, a który następnie zainstaluje Aplikację, przy dokonaniu rejestracji pełnej obowiązany jest:

 1. a) podać imię,
 2. b) podać numer telefonu, wcześniej użyty podczas Rejestracji Uproszczonej
 3. c) potwierdzić, że ma ukończonych 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

może dodatkowo w trakcie rejestracji bądź w dowolnym momencie korzystania z Aplikacji:

 1. d) podać datę urodzenia, w celu umożliwienia przesyłania mu przez Organizatora, urodzinowych niespodzianek
 2. e) podać adres e-mail, po podaniu którego organizator uprawniony jest do wysyłania na podany adres e-mail dwóch rodzajów wiadomości:
 3. systemowych – w przypadku dobrowolnego podania adresu email
 4. informacji handlowych - w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody.
 5. f) włączyć/wyłączyć powiadomienia push, przy czym w przypadku systemy Android, zgoda na powiadomienia push może zostać włączona domyślnie po instalacji aplikacji na urządzeniu (zgody na powiadomienia nie są częścią aplikacji a natywną funkcjonalnością sterowaną przez system operacyjny urządzenia końcowego. W przypadku systemu iOS konsument jest pytane o zgodę na włączenie powiadomień PUSH przed rozpoczęciem ich odbioru, w przypadku systemu Android system domyślnie ustala powiadomienia jako włączone, bez wyświetlenia pytania Uczestnikowi. W obu przypadkach, Uczestnik ma możliwość zmiany ustawień PUSH w każdej chwili korzystania z aplikacji)

4.17. Dodatkowo Uczestnik może w każdym momencie wyrazić zgodę i cofnąć zgodę na:

 1. a) wyświetlenie najbliższych dla uczestnika lokalizacji sklepów Stokrotka na podstawie udzielonej lokalizacji (informacje te i nie są przekazywane do Organizatora, lecz przechowywane są tylko w urządzeniu końcowym Uczestnika),
 2. b) otrzymywanie ofert handlowych dotyczących napojów alkoholowych,
 3. c) otrzymywanie ofert handlowych związanych z nabywaniem wyrobów tytoniowych,
 4. d) otrzymywanie informacji handlowych (tj. m. in. oferty handlowej), wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wiadomości SMS i/lub e-mail.

4.18. Uczestnik może zarządzać dodatkowymi funkcjonalnościami w zależności od ich charakteru na poziomie aplikacji, urządzenia końcowego bądź poprzez kontakt z Organizatorem.

4.19. Uczestnik korzystający z rejestracji uproszczonej, który nie zainstalował Aplikacji może rejestrować zakupy i korzystać z promocji skierowanych do wszystkich Uczestników, nie ma jednak możliwości zbierania Płatków, ani korzystania z promocji skierowanych do Uczestników Programu, którzy dokonali rejestracji pełnej w Aplikacji.

4.20. Jeżeli osoba rejestrująca się do Programu poda numer telefonu wykorzystany już skutecznie przy rejestracji przez innego Uczestnika, zostaje powiadomiona o tym bezzwłocznie w formie bezpłatnej wiadomości SMS.

4.21. W wyjątkowych sytuacjach Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia stanu konta Uczestnika i przypisania mu nowego ID. W tych sprawach należy się kontaktować indywidualnie z Organizatorem.

4.22. Anulowanie rejestracji o jakiej mowa w ust. 4.4. oraz 4.13 powoduje usunięcie danych osobowych osoby dokonującej rejestracji.

4.23. Wątpliwości dotyczące procedury rejestracji można wyjaśniać przez kontakt z Helpdeskiem lub w ramach procedury reklamacyjnej.

4.24. Poprawne działanie Aplikacji na urządzeniu końcowym Uczestnika uzależnione jest od:

 1. a) instalacji i korzystania z Aplikacji na urządzeniu końcowym opartym na systemie operacyjnym Android od wersji 5.0 lub nowszym lub system iOS od wersji 10 lub nowszym,
 2. b) pobierania aktualizacji Aplikacji przez Uczestnika na urządzenie końcowe, na którym korzysta z Aplikacji,
 3. c) zapewnienia na urządzeniu końcowym Uczestnika, na którym Uczestnik korzysta z Aplikacji, dostępu do sieci Internet
 4. d) niewysyłania przez Uczestnika nadmiarowej i zautomatyzowanej korespondencji kierowanej do Organizatora,
 5. e) niepodejmowania przez Uczestnika jakichkolwiek innych działań mogących destabilizować działanie Aplikacji przez Uczestnika,
 6. f) przestrzegania przez Uczestnika innych postanowień niniejszego Regulaminu.

4.25. Bezpieczeństwo danych i benefitów zgromadzonych na Koncie Uczestnika uzależnione

jest od:

 1. a) instalacji i korzystania z Aplikacji na urządzeniu końcowym opartym na systemie operacyjnym Android od wersji 5.0 lub nowszym lub system iOS od wersji 10 lub nowszym,
 2. b) pobierania aktualizacji Aplikacji przez Uczestnika na urządzenie końcowe, na którym korzysta z Aplikacji,
 3. c) nieudostępniania przez Uczestnika danych w zakresie konta jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu realizacji działań związanych kontem lub przysługującymi mu w ramach konta uprawnieniami,
 4. d) zabezpieczenia urządzenie końcowego przez Uczestnika jakimkolwiek podmiotom trzecim,
 5. e) zabezpieczenia urządzenie końcowego przez Uczestnika poprzez wykorzystanie dostępnego dla urządzenia oprogramowania antywirusowego
 6. f) niewysyłania przez Uczestnika nadmiarowej i zautomatyzowanej korespondencji kierowanej do Organizatora,
 7. g) niepodejmowania jakichkolwiek innych działań mogących destabilizować działanie Aplikacji przez Uczestnika,
 8. h) przestrzegania przez Uczestnika innych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. PŁATKI I PROMOCJE

5.1. Za zakup produktów z asortymentu Sklepu i Sklepu internetowego – z zastrzeżeniem ust. 5.2, w czasie trwania Programu, Uczestnikowi, który użyje Aplikacji, przyznawane są Płatki, na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale.

5.2. Produktami lub usługami wyłączonymi z Programu, za które nie są przyznawane Płatki, są:

 1. a) napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.), z wyłączeniem piwa;
 2. b) wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2023 poz. 700),
 3. c) preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023r. poz. 588 ze zm.), w tym produkty z kategorii mleka modyfikowane, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt,
 4. d) produkty leczniczy w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.),
 5. e) płatności dokonywane w kasach w ramach programu „Moje Rachunki” oraz Usługi wypłaty gotówki i inne usługi,
 6. f) doładowania telefoniczne pre-paid, startery telefoniczny pre-paid, doładowania serwisów elektronicznych i online
 7. g) równowartość naliczonej kaucji za opakowania zwrotne
 8. h) dowody udziału w grach hazardowych (np. kupony loteryjne, zdrapki itp.).

5.3. Za każde pełne 10,00 PLN (dziesięć złotych) wydane w czasie jednej transakcji w Sklepie, Uczestnik otrzymuje jeden Płatek. Podstawą naliczenia Płatków jest suma brutto widoczna na paragonie fiskalnym z wyłączeniem produktów i Usług wskazanych w ust. 5.2. oraz z zastrzeżeniem ust. 5.5.

5.4. Płatki naliczane są Uczestnikowi wyłącznie, jeżeli będzie korzystał z Aplikacji przy dokonywanych zakupach, z zastrzeżeniem ust. 5.7 i 5.8

5.5. Dzienny limit wartości wszystkich zakupów, za które Uczestnik może otrzymać Płatki wynosi 500 PLN brutto. Zakupy dokonane w tym samym dniu powyżej wskazanej kwoty nie są uwzględniane przy naliczaniu Płatków.

5.6. Korzystanie z Aplikacji o jakim mowa w ust. 5.4. oznacza samodzielne zeskanowanie ID Uczestnika w Aplikacji lub pokazanie celem zeskanowania ID Uczestnika w Aplikacji kasjerowi w Sklepie podczas zakupów, ale przed dokonaniem płatności i przed wydrukiem paragonu fiskalnego, w celu uwzględnienia transakcji na Koncie Uczestnika i doliczenia należnej liczby Płatków.

5.7. W sytuacji, gdy Uczestnik, który w czasie zakupów nie posiada przy sobie urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją, może podać kasjerowi przed dokonaniem płatności i przed wydrukiem paragonu fiskalnego, z zachowaniem poufności,  numer telefonu użyty do rejestracji w Programie w celu rejestracji zakupów i naliczenia Płatków związanych z zakupami lub wprowadzić numer telefonu w kasie samoobsługowej.

5.8. W sytuacji, gdy Uczestnik dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym, w celu rejestracji zakupów, nie skanuje on ID Uczestnika w Aplikacji. Zamiast tego, powinien, przed dokonaniem płatności i przed zatwierdzeniem zamówienia, w przeznaczonym do tego polu, wpisać numer telefonu użyty do rejestracji w Programie w celu naliczenia Płatków związanych z zakupami.

5.9. Płatki za zakup produktów naliczane są tylko w czasie dokonywania zakupów, zgodnie z ust. 5.4, 5.6, 5.7 lub 5.8 powyżej, wyłącznie przez samego Uczestnika. Nie ma możliwości naliczania Płatków za inne transakcje, jak również transakcje osób trzecich.

5.10. Uwzględnienie transakcji powoduje automatyczne doliczenie Płatków do Konta Uczestnika. Saldo Płatków widoczne w Aplikacji jest na bieżąco aktualizowane, gdy Aplikacja połączy się z Internetem.

5.11. W przypadku gdy Uczestnik dokona zwrotu towaru sprzedawcy, za zakup którego naliczono Płatki, Organizator zastrzega sobie możliwość odliczenia z Konta Uczestnika odpowiedniej liczby Płatków, odpowiadającej liczbie Płatków przyznanej za zakupiony towar, który jest zwracany z zastrzeżeniem, że przedmiotowe uprawnienie Organizatora nie obejmuje przypadków skorzystania przez Uczestnika z rękojmi lub gwarancji w związku z wadą zwracanego towaru.

5.12. Płatki tracą ważność po upływie 365 dni od dnia ich doliczenia do Konta Uczestnika. Płatki, które stracą ważność są trwałe usuwane z Konta Uczestnika.

5.13. Organizator może okresowo stosować szczególne zasady przyznawania dodatkowych Płatków w szczególności powiązać je z akcjami promocyjnymi. Informacje o takich szczególnych zasadach będą komunikowane Uczestnikom w Aplikacji.

5.14. Organizator może okresowo prowadzić promocje punktowe polegające na tym, że zakup w określonym terminie konkretnego towaru powoduje zwiększenie liczby naliczanych Płatków.

5.15. Organizator może organizować samodzielnie lub wspólnie z podmiotami trzecimi dodatkowe promocje dla wszystkich Uczestników, którzy skorzystali z procedury rejestracji pełnej i/lub uproszczonej do Programu lub dla określonych grup tych Uczestników, jak również umożliwiać Uczestnikom udział w promocjach organizowanych przez podmioty trzecie.

5.16. Promocje skierowane do określonych grup Uczestników lub indywidualnych osób, którzy skorzystali z procedury rejestracji pełnej i/lub uproszczonej do Programu będą przygotowywane w oparciu o ich dane, w szczególności takie jak: historia dokonywanych zakupów (np. ilość, rodzaj i ceny kupowanych towarów, częstotliwość dokonywania zakupów, wartość zakupionych towarów, podział na grupy towarowe, ulubiony sklep, czas i miejsce dokonywanej transakcji, wybrana metoda płatności), dane dotyczące Sklepów w jakich dokonywane są zakupy, aktywność w aplikacji (zainteresowania), a także w oparciu o dodatkowe dane podane przez Uczestnika, o ile uczestnik dobrowolnie poda takie dane Organizatorowi, tzn. będą przygotowywane i dopasowywane w oparciu o profilowanie danych, co stanowi integralną część Programu. W celu umożliwienia Organizatorowi przygotowywania ofert jak najlepiej odpowiadających oczekiwaniom klientów dane Uczestników mogą być porównywane z danymi innych klientów.

5.17. Organizator ma prawo weryfikować zasadność naliczania Płatków oraz przyznanych Kuponów za Płatki. W przypadku stwierdzenia nienależnego przyznania Płatków lub Kuponów za Płatki Organizator zastrzega sobie możliwość odliczenia nienależnie naliczonych Płatków z Konta Uczestnika nawet jeżeli doprowadzi to do powstania salda ujemnego oraz dezaktywacji lub odmowy realizacji Kuponu za Płatki aktywowanego za nienależnie naliczone Płatki. O dokonanym odliczeniu lub dezaktywacji i jego podstawie Uczestnik jest niezwłocznie powiadamiany za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail lub w Aplikacji.

5.18. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Uczestnika w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania przez tego Uczestnika Regulaminu. O dokonanym zablokowaniu Konta Uczestnika i jego podstawie Uczestnik jest powiadamiany za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail jeśli został podany.

5.19. Wątpliwości dotyczące odliczania nienależnie naliczonych Płatków lub zablokowania Konta Uczestnik może wyjaśnić przez kontakt z Helpdeskiem lub w ramach procedury reklamacyjnej.

 

 1. KUPONY ZA PŁATKI, OFERTY, WYKORZYSTANIE KUPONÓW

6.1. Uzbieranie odpowiedniej liczby Płatków umożliwia ich wymianę na Kupony za Płatki, które mogą być wykorzystane do zakupu w Sklepach produktów wskazanych w odpowiedniej sekcji w Aplikacji.

6.2. W odpowiedniej sekcji Aplikacji znajduje się informacja o produktach z asortymentu Organizatora, które Uczestnicy mogą kupić w specjalnej cenie – uwzględniającej wykorzystanie Kuponu za Płatki.

6.3. Kupony za Płatki wraz z informacją o ich wartości punktowej (liczbie Płatków za jakie mogą zostać wymienione) znajdują się przy informacji o produktach w odpowiedniej sekcji Aplikacji. Gdy liczba Płatków zebranych przez Uczestnika umożliwia wymianę na kupon, informacja o produkcie jaki może zostać zakupiony przy jego wykorzystaniu zostaje odpowiednio wyróżniona w odpowiedniej sekcji Aplikacji, pozostałe produkty, jeszcze niedostępne dla Uczestnika pozostają niewyróżnione.

6.4. Lista produktów objętych rabatami dla Uczestników na podstawie Kuponów za Płatki nie jest stała i będzie ona okresowo aktualizowana przez Organizatora, co jest uwidocznione w Aplikacji, gdy jest ona połączona z Internetem.

6.5. Lista produktów objętych rabatami dla określonych grup Uczestników może być przygotowywana w oparciu o dane Uczestników, w szczególności takie jak: historia dokonywanych zakupów (np. ilość, rodzaj i ceny kupowanych towarów, częstotliwość dokonywania zakupów, wartość zakupionych towarów, podział na grupy towarowe, ulubiony sklep, czas i miejsce dokonywanej transakcji, wybrana metoda płatności), dane dotyczące Sklepów w jakich dokonywane są zakupy, aktywność w aplikacji (zainteresowania), a także w oparciu o dodatkowe dane podane przez Uczestnika, o ile uczestnik dobrowolnie poda takie dane Organizatorowi, tzn. mogą być przygotowywane i dopasowywane w oparciu o profilowanie danych, co stanowi integralną część Programu. W celu umożliwienia Organizatorowi przygotowywania ofert jak najlepiej odpowiadających oczekiwaniom klientów dane Uczestników mogą być porównywane z danymi innych klientów.

6.6. Aktywacja Kuponu za Płatki poprzez jego kliknięcie w Aplikacji powoduje odliczenie odpowiedniej liczby Płatków z Konta Uczestnika i zapisanie Kuponu za Płatki na Koncie Uczestnika.

6.7. Uczestnik ma również możliwość dezaktywowania Kuponu za Płatki w Aplikacji, przez skorzystanie z opcji dezaktywacji. Dezaktywacja Kuponu powoduje przywrócenie na Konto Uczestnika Płatków, które zostały wymienione na Kupon za Płatki.

6.8. Kupony za Płatki po zapisaniu na Koncie Uczestnika są dostępne niezwłocznie, gdy Aplikacja połączona jest z Internetem i są możliwe do wykorzystania przy zakupach towarów objętych Promocją.

6.9. Standardowy okres ważności Kuponu za Płatki liczony jest od momentu jego aktywacji i zapisania na Koncie i wynosi 7 dni z zastrzeżeniem ust. 6.10. Po upływie okresu ważności Kuponu, Kupon ten nie może być wykorzystany. W przypadku gdy Organizator z przyczyn od niego niezależnych nie będzie w stanie zapewnić dostępności danego produktu objętego Kuponem za Płatki, Uczestnik ma możliwość zwrotu Kuponu w Aplikacji, otrzymując jednocześnie pełny zwrot Płatków, które zostały odjęte z jego konta w wyniku aktywacji tego Kuponu.

6.10. W przypadku, gdy oferta objęta Kuponem za Płatki aktywowanym przez Uczestnika wygasa przed upływem standardowego okresu ważności Kuponu za Płatki, taki Kupon za Płatki traci ważność w dacie wygaśnięcia oferty, o czym Uczestnik będzie poinformowany w Aplikacji.

6.11. Organizator zastrzega sobie możliwość informowania Uczestników o zbliżającym się upływie okresu ważności Kuponów za Płatki.

6.12. Realizacja Kuponu za Płatki następuje podczas zakupów w Sklepie, w którym dostępny jest towar objęty rabatem.

6.13. Wykorzystanie Kuponu za Płatki na zakup wybranego produktu z uwzględnieniem rabatu jest możliwe wyłącznie, jeżeli Uczestnik będzie korzystał z Aplikacji przy dokonywanych zakupach.

6.14. Korzystanie z Aplikacji o jakim mowa w ust. 6.13. oznacza samodzielne zeskanowanie ID Aplikacji lub pokazanie celem zeskanowania ID Aplikacji kasjerowi w Sklepie podczas zakupów, ale przed dokonaniem płatności i przed wydrukiem paragonu fiskalnego, w celu uwzględnienia Kuponu w transakcji i odnotowania tego faktu na Koncie Uczestnika.

6.15. Kupony za Płatki  i innego rodzaju kupony dostępne w aplikacji mają charakter jednorazowy nawet jeśli pozwalają na zakup z rabatem więcej niż jednej sztuki danego produktu. Zrealizowanie Kuponu za Płatki lub innego kuponu powoduje usunięcie go z Konta Uczestnika, nawet jeśli przy jego wykorzystaniu zakupiono produkty z rabatem w liczbie sztuk mniejszej niż maksymalna określona dla danego Kuponu za Płatki lub innego kuponu.

6.16. Uczestnikom nie przysługuje możliwość wymiany Płatków, Kuponu za Płatki czy innego rodzaju kuponów na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

 1. PRZEKAZY PŁATKÓW ORAZ ZNACZKÓW
  • Każdy Uczestnik Programu może dokonać Przekazu posiadanych na własnym koncie Płatków lub znaczków na rzecz innego Uczestnika.
  • Przekaz może być zrealizowany tylko pomiędzy Uczestnikami, którzy dokonali rejestracji pełnej w Programie.
  • Dane osobowe uzyskane podczas Przekazu nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  • W celu ułatwienia obsługi Przekazu Uczestnik może udzielić Aplikacji zezwolenia na dostęp do listy kontaktów na swoim urządzeniu mobilnym. Uczestnik zlecający Przekaz jest proszony o wyrażenie zgody na dostęp do listy kontaktów, za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu wyświetlonego w Aplikacji. W przypadku udzielenia takiej zgody, Uczestnik zlecający Przekaz uzyskuje możliwość wybrania numeru telefonu Uczestnika, na rzecz którego zamierza dokonać Przekazu z listy kontaktów na swoim urządzeniu mobilnym. Wyrażenie zgody na dostęp do listy kontaktów nie jest warunkiem dokonania Przekazu. Uczestnik może wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie w ustawieniach urządzenia mobilnego.
  • Procedura zlecenia Przekazu zainicjowana zostaje poprzez naciśnięcie przycisku „Przekaż Płatki” lub „Przekaż znaczki”. W jednym Przekazie nie można dokonać przekazania zarówno Płatków jak i znaczków. Jeśli Uczestnik chce przekazać zarówno Płatki jak i znaczki może to zrobić poprzez dokonanie dwóch niezależnych Przekazów zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
  • Uczestnik zlecający Przekaz wskazuje ilość przekazywanych Płatków lub znaczków, Uczestnika, na rzecz którego taki Przekaz ma zostać dokonany, podając jego nazwę i numer telefonu poprzez:
   1. wybranie numeru ze swojej listy kontaktowej - w takim przypadku nazwa odbiorcy przekazu zostaje domyślnie uzupełniona zgodnie z zapisem kontaktu na liście kontaktowej telefonu z możliwością edycji, lub
 1. samodzielnego wpisania numeru telefonu oraz nazwy odbiorcy.
 • Organizator po otrzymaniu dyspozycji Przekazu weryfikuje, czy wskazany adresat Przekazu jest uprawniony do otrzymania Przekazu, tj. czy jest Uczestnikiem w pełni zarejestrowanym oraz czy wyraża zgodę na przyjęcie Przekazu.
 • Weryfikacja przekazu przez Organizatora trwać będzie do 24h od momentu zlecenia Przekazu przez Uczestnika. W trakcie weryfikacji Uczestnik, który złożył dyspozycję Przekazu, może taką dyspozycję wycofać, tylko jednak do czasu do kiedy adresat Przekazu nie dokona jego akceptacji. Po takiej akceptacji cofnięcie Przekazu nie jest możliwe
 • Uczestnik, do którego wysłany został Przekaz zostanie poinformowany o Przekazie za pośrednictwem pop up lub w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód marketingowych za pośrednictwem push lub mail.
 • Jeżeli Przekaz nie jest możliwy, Organizator poinformuje o tym Uczestnika zlecającego Przekaz za pomocą komunikatu w Aplikacji
 • W przypadku gdy Uczestnik zlecający Przekaz posiada mniejszą liczbę Płatków lub znaczków niż wskazana przez niego w formularzu Przekazu, Przekaz nie może zostać zlecony.
 • Dokonanie Przekazu skutkuje pomniejszeniem liczby znaczków lub Płatków zapisanych na Koncie Uczestnika, który zlecił dyspozycję, o liczbę znaczków lub Płatków przekazywaną innemu Uczestnikowi i jednocześnie doliczeniem do Konta odbiorcy Przekazu Płatków lub znaczków po zaakcentowaniu Przekazu.
 • Do czasu aktualizacji salda na Koncie Uczestnika zlecającego Przekaz, Organizator blokuje Przekazane Płatki lub znaczki na Koncie Uczestnika zlecającego Przekaz. W tym czasie Płatki i/lub znaczki objęte dyspozycją Przekazu nie mogą zostać wykorzystane w Programie.
 • W Programie Organizator ustala limity ilości Płatków i znaczków, które Uczestnik może przekazać na rzecz innych Uczestników:
  • maksymalna ilość wykonanych i przyjętych Przekazów tygodniowo: 40
  • maksymalna ilość przekazanych i otrzymanych Płatków tygodniowo: 800
  • maksymalna ilość przekazanych i otrzymanych znaczków tygodniowo: 300

 

              W przypadku przekroczenia przez Uczestnika wyżej wskazanych limitów zostanie on poinformowany za pośrednictwem Aplikacji o przekroczeniu dozwolonych limitów.

 • W celach bezpieczeństwa informacje o numerze telefonu widniejące w historii Przekazów są pseudozanonimizowane po upływie 365 dni, w takim przypadku Uczestnicy będą widzieć tylko trzy ostatnie cyfry numeru, na które próbowali dokonać lub dokonali Przekazu oraz nazwę odbiorcy.
 • Funkcjonalność Przekazu może być czasowo niedostępna dla Uczestników z przyczyn związanych z koniecznością podejmowania przez Organizatora działań naprawczych lub wprowadzeniem nowych funkcjonalności czy modernizacją Aplikacji, o czym Organizator poinformuje Uczestników zamieszczając w Aplikacji stosowny komunikat.
 • Uczestnik powinien wykorzystać Przekazane Płatki lub znaczki zgromadzone na swoim Koncie w Programie, które otrzymał w ramach Przekazów od innych Uczestników w sposób i czasie określonym w Regulaminie.
 • Organizator informuje, iż po rezygnacji z Programu dane osobowe Uczestnika będą nadal widoczne w historii Wysyłającego lub Obierającego przez okres niezbędny do prawidłowego wykazania realizacji zleconego Przekazu Płatków lub znaczków.
 • Przekaz Płatków lub znaczków nie może zostać zrealizowany, jeżeli ma zasilić Konto powiązane z tym samym numerem telefonu, który jest przypisany do Konta Uczestnika, z którego następuje wydanie dyspozycji Przekazu Płatków lub znaczków. Oznacza to, iż Uczestnik nie może dokonać Przekazu Płatków lub znaczków na Konto powiązane z numerem telefonu, z którego następuje zlecenie Przekazu Płatków lub znaczków.
 • Organizator ma prawo weryfikacji prawidłowości dokonywania przez Uczestników Przekazów zgodnie z postanowieniami o których mowa w ust. 11.8, 11.9 oraz 11.10 Regulaminu. Do Przekazu odpowiednie zastosowanie mają punktu 5.17-5.19 Regulaminu.

 

 1. DANE OSOBOWE

8.1  Administratorami danych osobowych jest Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20–209) przy ul. Projektowej 1.

8.2. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane zgodnie oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie z wyjątkiem danych z punktu 4.6 lit d)-f), 4.7 oraz 4.17 lit d)-f),4.18.

8.4. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą w celu:

 1. a) dokonania rejestracji pełnej zgodnie z ust. 4.2. Regulaminu - podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy polegającej na udziale w Programie lojalnościowym Nasza Stokrotka (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 22 ust. 2 lit. a RODO).
 2. b) dokonania rejestracji uproszczonej zgodnie z ust. 4.9 Regulaminu - podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy polegającej na udziale w Programie lojalnościowy Nasza Stokrotka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 22 ust. 2 lit a RODO).

Ewentualnie – w przypadku zaistnienia dodatkowych przesłanek.

 1. c) udzielenia odpowiedzi na reklamacje (zgodnie z Regulaminem) (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 2. d) wykrywania nadużyć i zapobiegania im (art. 6 ust. 1 lit. b i 1 lit. c RODO),
 3. e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń Administratora danych wobec Uczestnika Programu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. f) wykazania, iż Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. g) otrzymywania ofert handlowych dotyczących napojów alkoholowych, otrzymywania ofert handlowych związanych z nabywaniem wyrobów tytoniowych, otrzymywanie informacji handlowych (tj. m. in. oferty handlowej), wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wiadomości SMS i/lub e-mail, wysyłania powiadomień typu push,  wyświetlenia najbliższych dla Uczestnika lokalizacji sklepów Stokrotka po udostępnieniu lokalizacji – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. h) podejmowania zautomatyzowanych decyzji w oparciu o profilowanie – na podstawie art. 22 ust. 1 lit. a RODO

8.5. Okres przetwarzania danych osobowych:

 1. a) dane zebrane w celu pełnego uczestnictwa w Programie przetwarzane będą do czasu rezygnacji z udziału w programie oraz rozliczeń po zakończeniu realizacji umowy,
 2. b) dane zebrane w celu uczestnictwa uproszczonego w Programie przetwarzane będą do czasu rezygnacji z uproszczonego udziału w programie oraz rozliczeń po zakończeniu realizacji umowy lub pełnej rejestracji,
 3. c) dane zebrane w celu reklamacyjnym przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji,
 4. d) dane zebrane w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im - przez okres trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,
 5. e) dane zebrane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzane będą maksymalnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia.
 6. f) dane zebrane w celu wykazania przez Administratora, iż przetwarza je zgodnie z RODO oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych,
 7. g) dane osobowe przetwarzane w oparciu o udzielone przez Uczestnika zgody przetwarzane będą do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż do momentu rezygnacji z uczestnictwa w Programie, z zastrzeżeniem punktu 7.18

8.6. Uczestnikom Programu w szczególności przysługuje prawo:

 1. a) dostępu do danych osobowych/kopii danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. b) do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora – w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy,
 3. c) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 4. d) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem prawa do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. e) bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@stokrotka.pl.

8.7. Dane osobowe Uczestników Programu mogą być przekazywane na zlecenie Administratora podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Programu wyłącznie w celu realizacji tego Programu, przy czym podmiot ten przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia danych.

8.8. Przygotowanie i dostarczenie dopasowanych promocji w oparciu o dane osobowe jest podstawową funkcjonalnością aplikacji dla Uczestników Programu. Za wyjątkiem funkcjonalności wymagających zgody na przetwarzanie danych. Osoba, która nie chce, aby w Aplikacji były jej dostarczane takie promocje, powinna usunąć konto. Brak uczestnictwa w programie nie pozbawia możliwości nabywania produktów w Sklepach poza programem, w ramach akcji promocyjnych dostępnych dla ogółu klientów.

8.9. Szczegółowe obowiązki informacyjne zgodne z art. 13 RODO spełnione zostaną w osobnych dokumentach.

 

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI

9.1. Dostęp do Aplikacji jest zabezpieczony jednorazowym hasłem dostępu nadawanym przez Program podczas rejestracji lub logowania, po wpisaniu numeru telefonu oraz hasła przesłanego w wiadomości SMS. Przesłane w trakcie rejestracji/logowania hasło dostępu oraz urządzenie/a mobilne, na które dostarczony został zawierający je SMS, powinny być przez Uczestnika chronione i nie powinno być udostępniane innym osobom.

9.2. W przypadku nieotrzymania lub przypadkowego usunięcia wiadomości SMS zawierającej hasło lub jego przeterminowania/wygaśnięcia w procesie rejestracji/logowania, możliwe jest użycie funkcji „wyślij ponownie”, co spowoduje wysyłkę kolejnego (nowego) hasła jednorazowego na użyty w procesie rejestracji/logowania numer telefonu. W takim przypadku, poprzednio wysłane hasło utraci ważność i nie będzie możliwe dokonanie rejestracji/logowania za jego pomocą.

9.3. W przypadku przerwania procesu rejestracji/logowania, wygaśnięcia hasła, jego wykorzystania lub kolejnego logowania, możliwe jest ponowne rozpoczęcie procesu rejestracji/logowania, co spowoduje wysyłkę kolejnego (nowego) hasła jednorazowego na użyty w procesie rejestracji/logowania numer telefonu. W takim przypadku, poprzednio wysłane hasło utraci ważność i nie będzie możliwe dokonanie rejestracji/logowania za jego pomocą.

9.4. Zamknięcie Aplikacji, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia czy też wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji. Wylogowania należy dokonywać używając właściwego przycisku w menu Aplikacji. Wylogowanie może nastąpić również w przypadku nieużywanie aplikacji przez dłuższy czas bądź w wyniku błędu aplikacji lub komunikacji z serwerem.

9.5. W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją i/lub numerem telefonu, służącym do otrzymywania hasła jednorazowego w procesie rejestracji/logowania, Uczestnik powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu Organizatorowi za pośrednictwem Help Desk

9.6. Organizator zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania z danego urządzenia mobilnego przez Uczestnika, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej usunąć z niego Aplikację poprzez jej odinstalowanie.

9.7. Organizator informuje, że dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji i danych Uczestników. Jednakże Organizator wskazuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Organizator zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji oraz wskazuje, że może od czasu do czasu wydawać komunikaty zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Aplikacji.

 

 1. REKLAMACJE

10.1. Organizator odpowiada za zgodność z umową usług cyfrowych świadczonych w oparciu o niniejszy Regulamin na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wszelkie reklamacje dotyczące Aplikacji i Programu powinny być zgłaszane Organizatorowi na piśmie na adres Organizatora: „Stokrotka” Sp. z o.o. ul. Projektowa1, 20-209 Warszawa - z dopiskiem na kopercie – „Nasza Stokrotka – reklamacja”, lub na adres poczty elektronicznej: bok@stokrotka.pl - Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, numer telefonu, adres do korespondencji/adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia przyczyny reklamacji oraz przyczyny uzasadniające reklamację.

10.2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

10.3. Sposób komunikowania się z osobą wnoszącą reklamację zależy od sposobu zgłoszenia reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji w formie pisemnej Organizator również odpowiada na reklamacje pisemnie, w przypadku przesłania reklamacji w formie elektronicznej, Organizator odpowiada na nią w formie elektronicznej, o ile osoba składająca reklamację nie zażyczyła sobie otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej lub też forma udzielenia odpowiedzi nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

10.4. W uzasadnionych przypadkach organizator może zwrócić się do Uczestnika z wnioskiem o uzupełnienia reklamacji lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do jej rozpatrzenia.

10.5. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Organizator kierował będzie się bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

10.7. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów) i nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w pkt 10.6. powyżej.

 

 1. REZYGNACJA Z PROGRAMU, ZABLOKOWANIE ORAZ USUNIĘCIE KONTA

11.1. Uczestnik w każdej chwili bez podania powodów może zrezygnować z udziału w Programie, co jest równoznaczne z odstąpieniem od zawartej w tym zakresie umowy. Niezależnie od procedury rezygnacji z programu opisanej poniżej, Uczestnik może złożyć Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej, korzystając ze wzoru określonego w Załączniku do niniejszego Regulaminu.

11.2. Kliknięcie ikonki „Usuń Konto” w Aplikacji lub wysłanie wiadomości SMS o treści STOP na numer (+48) 664 078 266 powoduje niezwłoczne wygenerowanie komunikatu (w przypadku kliknięcia ikonki Usuń w Aplikacji) lub przesłanie do Uczestnika bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS (w przypadku wysłania przez Uczestnika wiadomości SMS) z informacją o skutkach usunięcia Konta m.in.: o utracie możliwości skorzystania z wszelkich bonusów przyznanych w Programie m.in. utracie Płatków i zgromadzonych Kuponów jakie Uczestnik uzyskał w Programie. Uczestnik jest jednocześnie proszony o potwierdzenie rezygnacji z Uczestnictwa w Programie.

11.3. W celu potwierdzenia rezygnacji z Programu Uczestnik korzystający z Aplikacji powinien niezwłocznie kliknąć ikonkę „usuń konto” wyświetloną w Aplikacji. Co kończy procedurę usuwania Konta i rezygnacji z Programu.

11.4. W celu potwierdzenia rezygnacji z Programu Uczestnik wysyłający wiadomość SMS powinien odesłać w ciągu godziny wiadomość SMS o treści: STOP na numer (+48) 664 078 266. Wiadomość może być odesłana w formie zwrotnej wiadomości na wiadomość SMS o jakiej mowa w ust. 10.2. Regulaminu. Odesłanie wiadomości kończy procedurę usuwania Konta i rezygnacji z Programu.

11.5. Koszt wiadomości SMS o jakich mowa w ust. 11.2. oraz 11.4. jest zgodny z cennikiem operatora telefonii komórkowej, z której wysyłana jest wiadomość SMS.

11.6. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Programie, może przystąpić do niego na nowo, rejestrując się do Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

11.7. Odinstalowanie Aplikacji nie oznacza rezygnacji ani odstąpienia od udziału w Programie. Jeżeli Uczestnik odinstalował Aplikację powinien skontaktować się z Organizatorem w formie wiadomości SMS o jakiej mowa ust. 11.2. i n. i dokończyć procedurę odstąpienia lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu.

11.8. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania przez tego Uczestnika Regulaminu, w szczególności w sytuacji, gdy ww. naruszanie Regulaminu doprowadzić mogło lub ma na celu nienależne naliczanie Płatków czy uzyskanie Kuponu za Płatki, jak również w przypadku dokonania rejestracji z naruszeniem Regulaminu. O dokonanym zablokowaniu Konta i jego podstawie Uczestnik jest powiadamiany w Aplikacji, za pośrednictwem wiadomości SMS lub adres e-mail, jeśli został podany.

11.9. Blokada konta o jakiej mowa w ust. 11.8. następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia wątpliwości stanowiących podstawę jej dokonania, jednak nie na dłużej niż 30 dni o czym Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości SMS lub E-mail. W okresie blokady konta Uczestnik nie może brać udziału w programie, w tym nie są naliczane mu Płatki za dokonywane zakupy, ani z innych tytułów i nie może korzystać z Kuponów za Płatki, ani innych akcji promocyjnych skierowanych do użytkowników Aplikacji. Blokada może być ponowiona w przypadku braku wyjaśnienia wątpliwości.

11.10. W przypadku stwierdzenia rażących lub powtarzających się naruszeń Regulaminu, w szczególności naruszenia polegającego na tym, że Uczestnik złożył niezgodne z prawdą oświadczenie co do spełniania warunków uczestnictwa w Programie (w szczególności nie ma ukończonego 18-go roku życia) Organizator, może trwale usunąć Konto tego Uczestnika bez możliwości ponownej Rejestracji nowego Konta z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu co w przypadku Konta usuniętego, w okresie do 24 miesięcy.

11.11. Wątpliwości dotyczące odliczania nienależnie lub nieprawidłowo naliczonych Punktów, dezaktywowanych Kuponów za Płatki lub zablokowania czy usunięcia Konta, Uczestnik może wyjaśnić przez kontakt z Helpdeskiem lub w ramach procedury reklamacyjnej.

11.12. Po usunięciu konta Uczestnik może ponownie dokonać Rejestracji po upływie co najmniej 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 11.10.

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

12.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu z ważnych przyczyn tj.:

- konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, orzeczeń organów państwowych lub sądów;

- zmian w zakresie dostępnych technologii, standardów technicznych, a także w zakresie funkcjonalności Programu i/lub Aplikacji;

- umożliwienie przyznania Użytkownikom dodatkowych korzyści;

- zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;

- usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

- aktualizacja danych wskazanych w Regulaminie;

- zmiany wysokości kwoty wydanej na zakupy, za którą przyznawane są Płatki lub określonych w Regulaminie wartości obowiązujących limitów.

Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników przed wprowadzeniem zmian. O wszelkich zmianach Regulaminu Programu lub świadczonej usługi Organizator powiadomi Uczestników w formie wiadomości SMS, a w przypadku Użytkowników którzy dokonali rejestracji pełnej poprzez przesłanie wiadomości email, SMS lub push oraz w Aplikacji, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem. Wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej, nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta. Uczestnik, który nie zgadza się na wprowadzane zmiany do Regulaminu, może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie na zasadach określonych w pkt. 11.

 

12.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu. O zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników w Aplikacji, a także w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS z co najmniej sześćdziesięciodniowym wyprzedzeniem, przy czym Płatki Uczestnicy będą mogli gromadzić do trzydziestu dni przez zakończeniem Programu. Płatki i Kupony za Płatki zgromadzone na koncie Uczestnika, Uczestnik będzie mógł wykorzystać do chwili zakończenia Programu. Po zakończeniu Programu, zostaną one bezpowrotnie zdezaktywowane.

12.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

12.4. Organizator nieodpłatnie udostępnia Uczestnikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na stronie internetowej Organizatora, w Aplikacji Mobilnej lub na stronie internetowej Organizatora do której przekierowuje link przesyłany w wiadomości sms oraz jeśli został podany na adres e-mail, umożliwiając mu –– pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Wzór oświadczenia Konsumenta

o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat :

 „STOKROTKA” sp. z o.o.

 1. Projektowa 1

 20-209  Lublin

 e-mail:

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………….

– Adres konsumenta: ……………………………………………….

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………….

Data: …………………..

 

 

 

 

 

II.

REGULAMIN APLIKACJI I PROGRAMU DLA KONSUMENTÓW

„NASZA STOKROTKA”

wersja obowiązująca od dnia 21.02.2022r. do dnia 24.05.2023r.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia Programu Lojalnościowego dla konsumentów „Nasza Stokrotka” – dalej zwanego „Programem” w tym warunki uczestnictwa w Programie oraz zasady przyznawania Punktów uczestnikom w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 • Organizatorem Programu jest: „Stokrotka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20 – 209) przy ul. Projektowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:16977, NIP: 7121008323, kapitał zakładowy 3.196.000, - PLN dalej zwana „Organizatorem”.

 

 • Koordynatorem Programu jest: Loyalty Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 797) przy ulicy Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 491369, NIP: 951 237 56 53, kapitał zakładowy 300.000, - PLN, dalej zwana „Koordynatorem”.

 

 • Program trwa od 21.02.2022 roku do czasu zakończenia przez Organizatora.

 

 • Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje wyłącznie w Sklepach.

 

 • Celem Programu jest wsparcie sprzedaży towarów z asortymentu Organizatora, w tym poprzez zbieranie danych statystycznych o zachowaniach konsumenckich oraz premiowanie Uczestników Programu na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługa jest skierowana do konsumentów chcących skorzystać z dedykowanych ofert i promocji w sklepach Stokrotka, w tym również przygotowanych w oparciu o profilowanie.

 

 1. DEFINICJE

 

 • Wymienionym poniżej wyrażeniom użytym w niniejszym regulaminie należy nadać następujące znaczenia:

 

 1. Sklepy – sieć supermarketów i marketów spożywczo-przemysłowych Stokrotka na terenie całej Polski, należące do „Stokrotka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie lub prowadzonych na podstawie zawartej umowy franczyzowej.

 

 1. Sklep internetowy - sklepie internetowy Stokrotka On-line, którego właścicielem jest Organizator funkcjonujący w oparciu o stronę internetową pod adresem www.sklep.stokrotka.pl.

 

 1. Uczestnik – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego będąc klientem Sklepu zgłosi chęć udziału w Programie poprzez uproszczoną lub pełną rejestrację w Programie

 

 1. Aplikacja – darmowa aplikacja mobilna „Nasza Stokrotka” przeznaczona do zainstalowania na urządzeniach mobilnych posiadających systemy Android od wersji 5.0 lub nowszy lub system iOS od wersji 10, za pośrednictwem której jej posiadacz może brać udział w Programie jako Uczestnik, ale także m.in. uzyskiwać informacje o ofercie Sklepów, rejestrować zakupy, a także brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora niezależnie od uczestnictwa w Programie.

 

 1. ID – unikalny kod alfanumeryczny przypisany do Uczestnika i jego Konta w ramach Programu od momentu zarejestrowania się do Programu, w aplikacji wyświetlany jako kod QR.

 

 1. Płatki – punkty przyznawane Uczestnikom, którzy zarejestrowali się w Aplikacji za zakupy w Sklepach w ramach Programu, za które po wymianie ich na Kupony za Płatki można uzyskać rabaty na produkty z asortymentu Organizatora na zasadach opisanych w Regulaminie.

 

 1. Konto - indywidualne konto Uczestnika dostępne za pośrednictwem Aplikacji, na którym odnotowywane są dane osobowe Uczestnika oraz informacje na temat działań i aktywności Uczestnika w Programie w tym m.in. o zgromadzonych Płatkach, Kuponach za Płatki i ofertach promocyjnych.

 

 1. Kupon za Płatki – znak legitymacyjny w formie elektronicznej dostępny w Aplikacji dla Uczestnika po wymianie odpowiedniej liczby Płatków, umożliwiający skorzystanie z rabatu na wybrane produkty z asortymentu Sklepów wskazane w Katalogu Kuponów za Płatki

 

 1. Regulamin – Regulamin Programu i Aplikacji dla konsumentów „Nasza Stokrotka”.
 2. Helpdesk – zespół osób wskazanych przez Organizatora lub Koordynatora zajmujący się kontaktem z Uczestnikami w sprawach związanych z Programem lub Aplikacją, z którym skontaktować się można dzwoniąc na nr: (81) 888 92 00

 

 

 1. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

 

 • Program lojalnościowy „Nasza Stokrotka” ma na celu premiowanie jego Uczestników za dokonywane w Sklepach i Sklepie Internetowym zakupy oraz umożliwienie kierowania do nich ofert handlowych i promocyjnych służących wsparciu sprzedaży. W tym celu Organizator udostępnia Uczestnikom Aplikację oraz pozyskuje i przetwarza dane osobowe Uczestników, na zasadach i w zakresie określonym postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 • Uczestnikom Programu są świadczone przez Organizatora usługi określone w Regulaminie, na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Uczestnikom przyznawane są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dodatkowe korzyści (Płatki) za dokonywane przez nich zakupy, udostępniana jest im możliwość pobrania i korzystania z Aplikacji oraz mogą być kierowane wobec nich informacje o ofertach i promocjach, w tym mające spersonalizowany charakter, które mogą być dostosowywane do preferencji Uczestników w oparciu o profilowanie.

 

 • W celach związanych z obsługą Programu Organizator może komunikować się z Uczestnikami za pośrednictwem wiadomości sms, email, wiadomości typu push lub przy wykorzystaniu funkcji powiadomień w Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie

 

 • W związku z korzystaniem z Aplikacji, Organizator zbierać będzie dane statystyczne

niezależnie od danych osobowych zbieranych i przetwarzanych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

 1. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 

 • Osoba chcąca wziąć udział w Programie powinna zarejestrować swój udział korzystając z:
 1. rejestracji pełnej – za pośrednictwem Aplikacji,
 2. rejestracji uproszczonej – za pośrednictwem wiadomości SMS.

 

 • Osoba, która zainstalowała Aplikację może dokonać rejestracji w Programie, w tym celu, w formularzu rejestracyjnym podaje swój numer telefonu komórkowego aktywowanego w sieci operatora telefonii komórkowej korzystającego z polskich zasobów numeracji.

 

 • Na numer telefonu podany przez osobę dokonującą rejestracji zostaje przesłana bezpłatna wiadomość SMS zawierająca jednorazowy kod PIN umożliwiający dokończenie rejestracji do Programu i założenie Konta.
 • Niedokończenie rejestracji w ciągu 2 godzin od otrzymania kodu PIN o jakim mowa w ust. 4.3. powoduje anulowanie rejestracji i konieczność powtórzenia procedury rejestracji zgodnie z ust. 4.2. i następne.

 

 • Osoba kończąca procedurę rejestracji pełnej:
 1. potwierdza przystąpienie do Programu i zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść,
 2. potwierdza zapoznanie się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych.
 3. wypełnia formularz rejestracyjny.

 

 • Wypełniając formularz rejestracyjny o jakim mowa w ust. 4.5. lit. c) potencjalny Uczestnik:
 1. podaje imię,
 2. podaje swój numer telefonu, który zostaje trwale połączony z ID Uczestnika i stanowi login w Aplikacji. Jeden numer telefonu może być w tym samym czasie połączony z unikalnym ID tylko jednego Konta Uczestnika, tym samym nie można dokonać rejestracji z użyciem numeru, który połączony jest z ID innego Konta Uczestnika lub innego Uczestnika. Dodatkowo organizator uprawniony jest do wysyłania na podany numer telefonu dwóch rodzajów wiadomości SMS:
  1. systemowych
  2. informacji handlowych  - w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody.

 

 1. potwierdza, że ma ukończonych 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 

może dodatkowo w trakcie rejestracji bądź w dowolnym momencie korzystania z   

Aplikacji:

 1. podać datę urodzenia, w celu umożliwienia przesyłania mu przez Organizatora, urodzinowych niespodzianek
 2. podać adres e-mail, po podaniu którego Organizator uprawniony jest do wysyłania na podany adres e-mail dwóch rodzajów wiadomości :
  1. systemowych – w przypadku dobrowolnego podania adresu
   e-mail
  2. informacji handlowych  - w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody.

 

 1. f) włączyć/wyłączyć powiadomienia push, przy czym w przypadku systemu Android, zgoda na powiadomienia push może zostać włączona domyślnie po instalacji aplikacji na urządzeniu (zgody na powiadomienia nie są częścią aplikacji a natywną funkcjonalnością sterowaną przez system operacyjny urządzenia końcowego. W przypadku systemu iOS konsument jest pytane o zgodę na włączenie powiadomień PUSH przed rozpoczęciem ich odbioru, w przypadku systemu Android system domyślnie ustala powiadomienia jako włączone, bez wyświetlenia pytania Uczestnikowi. W obu przypadkach, Uczestnik ma możliwość zmiany ustawień PUSH w każdej chwili korzystania z aplikacji)

 

 • Dodatkowo Uczestnik może w każdym momencie wyrazić zgodę i cofnąć zgodę na:
 1. wyświetlenie najbliższych dla Uczestnika lokalizacji sklepów Stokrotka na podstawie udostępnionej lokalizacji (informacje te nie są przekazywane do Organizatora, lecz zarządzane są tylko w urządzeniu końcowym Uczestnika),
 2. otrzymywanie ofert handlowych dotyczących napojów alkoholowych,
 3. otrzymywanie ofert handlowych związanych z nabywaniem wyrobów tytoniowych,
 4. otrzymywanie informacji handlowych (tj. m. in. oferty handlowej), wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wiadomości SMS i/lub e-mail,

 

 • Uczestnik może zarządzać dodatkowymi funkcjonalnościami w zależności od ich charakteru na poziomie aplikacji, urządzenia końcowego bądź poprzez kontakt z Organizatorem.

 

 • Osoba chcąca zarejestrować swój udział w Programie w ramach rejestracji uproszczonej za pośrednictwem wiadomości SMS wysyła wiadomość o treści: TAK na numer: (+48) 664 078 266 .

 

 • Wysłanie prawidłowej wiadomości SMS o jakiej mowa w ust. 4.9. zostaje niezwłocznie potwierdzone bezpłatną zwrotną wiadomością SMS zawierającą link do Regulaminu Programu oraz informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, a także komunikat o konieczności zapoznania się osoby dokonującej rejestracji z przywołanymi dokumentami i obowiązku akceptacji warunków udziału w Programie w celu rejestracji.

 

 • W celu akceptacji warunków Programu i potwierdzenia rejestracji o jakich mowa w ust. 4.10. osoba dokonująca rejestracji powinna odesłać w ciągu 2 godzin wiadomość SMS o treści: TAK na numer (+48) 664 078 266. Wiadomość może być odesłana w formie zwrotnej wiadomości na wiadomość SMS o jakiej mowa w ust. 4.10 Regulaminu.

 

 • Koszt wiadomości SMS o jakich mowa w ust. 4.9. oraz 4.11. jest zgodny z cennikiem operatora telefonii komórkowej, z której wysyłana jest wiadomość SMS.

 

 • Brak akceptacji warunków Programu w czasie o jakim mowa w ust. 4.11. powoduje anulowanie rejestracji i konieczność powtórzenia procedury rejestracji zgodnie z ust. 4.5. i nast.

 

 • Osoba dokonująca rejestracji, która skorzystała z rejestracji uproszczonej do Programu, niezwłocznie po akceptacji warunków Programu zgodnie z ust. 4.11. otrzymuje bezpłatną wiadomość SMS z informacją, iż w celu korzystania ze wszystkich funkcji i uprawnień związanych z przystąpieniem do Programu powinna zainstalować Aplikację oraz dokonać pełnej rejestracji.

 

 • Użyty w procesie Rejestracji Uproszczonej, numer telefonu Uczestnika, który został trwale połączony z ID Uczestnika stanowi login w Aplikacji.  Jeden numer telefonu może być w tym samym czasie połączony z unikalnym ID tylko jednego Konta Uczestnika, tym samym nie można dokonać rejestracji z użyciem numeru, który połączony jest z ID innego Konta Uczestnika lub innego Uczestnika. Dodatkowo organizator uprawniony jest do wysyłania na podany numer telefonu dwóch rodzajów wiadomości SMS:

 

 1. systemowych
 2. informacji handlowych  - w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody.

 

 • Uczestnik, który skorzystał z rejestracji uproszczonej do Programu, a który następnie zainstaluje Aplikację, przy dokonaniu rejestracji pełnej obowiązany jest:
 1. podać imię,
 2. podać numer telefonu, wcześniej użyty podczas Rejestracji Uproszczonej
 3. potwierdzić, że ma ukończonych 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 

może dodatkowo w trakcie rejestracji bądź w dowolnym momencie korzystania z Aplikacji:

 

 1. podać datę urodzenia, w celu umożliwienia przesyłania mu przez Organizatora, urodzinowych niespodzianek
 2. podać adres e-mail, po podaniu którego organizator uprawniony jest do wysyłania na podany adres e-mail dwóch rodzajów wiadomości :
  • systemowych – w przypadku dobrowolnego podania adresu e-mail
 1. informacji handlowych  - w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody.
 1. włączyć/wyłączyć powiadomienia push, przy czym w przypadku systemy Android, zgoda na powiadomienia push może zostać włączona domyślnie po instalacji aplikacji na urządzeniu (zgody na powiadomienia nie są częścią aplikacji a natywną funkcjonalnością sterowaną przez system operacyjny urządzenia końcowego. W przypadku systemu iOS konsument jest pytane o zgodę na włączenie powiadomień PUSH przed rozpoczęciem ich odbioru, w przypadku systemu Android system domyślnie ustala powiadomienia jako włączone, bez wyświetlenia pytania Uczestnikowi. W obu przypadkach, Uczestnik ma możliwość zmiany ustawień PUSH w każdej chwili korzystania z aplikacji)

 

 • Dodatkowo Uczestnik może w każdym momencie wyrazić zgodę i cofnąć zgodę na:
 1. wyświetlenie najbliższych dla uczestnika lokalizacji sklepów Stokrotka na podstawie udzielonej lokalizacji (informacje te i nie są przekazywane do Organizatora, lecz przechowywane są tylko w urządzeniu końcowym Uczestnika),
 2. otrzymywanie ofert handlowych dotyczących napojów alkoholowych,
 3. otrzymywanie ofert handlowych związanych z nabywaniem wyrobów tytoniowych,
 4. otrzymywanie informacji handlowych (tj. m. in. oferty handlowej), wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wiadomości SMS i/lub e-mail.

 

 • Uczestnik może zarządzać dodatkowymi funkcjonalnościami w zależności od ich charakteru na poziomie aplikacji, urządzenia końcowego bądź poprzez kontakt z Organizatorem.

 

 • Uczestnik korzystający z rejestracji uproszczonej, który nie zainstalował Aplikacji może rejestrować zakupy i korzystać z promocji skierowanych do wszystkich Uczestników, nie ma jednak możliwości zbierania Płatków, ani korzystania z promocji skierowanych do Uczestników Programu, którzy dokonali rejestracji pełnej w Aplikacji.

 

 • Ten sam numer telefonu może być zarejestrowany do Programu wyłącznie jeden raz.

 

 • Jeżeli osoba rejestrująca się do Programu poda numer telefonu wykorzystany już skutecznie przy rejestracji przez innego Uczestnika, zostaje powiadomiona o tym bezzwłocznie w formie bezpłatnej wiadomości SMS.

 

 • Anulowanie rejestracji o jakiej mowa w ust. 4.4. oraz 4.13 powoduje usunięcie danych osobowych osoby dokonującej rejestracji.

 

 • Wątpliwości dotyczące procedury rejestracji można wyjaśniać przez kontakt z Helpdeskiem lub w ramach procedury reklamacyjnej.

 

 • Poprawne działanie Aplikacji na urządzeniu końcowym Uczestnika uzależnione jest od:
  1. instalacji i korzystania z Aplikacji na urządzeniu końcowym opartym na systemie operacyjnym Android od wersji 5.0 lub nowszym lub system iOS od wersji 10 lub nowszym,
  2. pobierania aktualizacji Aplikacji przez Uczestnika na urządzenie końcowe, na którym korzysta z Aplikacji,
  3. zapewnienia na urządzeniu końcowym Uczestnika, na którym Uczestnik korzysta z Aplikacji, dostępu do sieci Internet
  4. niewysyłania przez Uczestnika nadmiarowej i zautomatyzowanej korespondencji kierowanej do Organizatora,
  5. niepodejmowania przez Uczestnika jakichkolwiek innych działań mogących destabilizować działanie Aplikacji przez Uczestnika,
  6. przestrzegania przez Uczestnika innych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 • Bezpieczeństwo danych i benefitów zgromadzonych na Koncie Uczestnika uzależnione jest od:
  1. instalacji i korzystania z Aplikacji na urządzeniu końcowym opartym na systemie operacyjnym Android od wersji 5.0 lub nowszym lub system iOS od wersji 10 lub nowszym,
  2. pobierania aktualizacji Aplikacji przez Uczestnika na urządzenie końcowe, na którym korzysta z Aplikacji,
  3. nieudostępniania przez Uczestnika danych w zakresie konta jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu realizacji działań związanych kontem lub przysługującymi mu w ramach konta uprawnieniami,
  4. zabezpieczenia urządzenie końcowego przez Uczestnika jakimkolwiek podmiotom trzecim,
  5. zabezpieczenia urządzenie końcowego przez Uczestnika poprzez wykorzystanie dostępnego dla urządzenia oprogramowania antywirusowego
  6. niewysyłania przez Uczestnika nadmiarowej i zautomatyzowanej korespondencji kierowanej do Organizatora,
  7. niepodejmowania jakichkolwiek innych działań mogących destabilizować działanie Aplikacji przez Uczestnika,
  8. przestrzegania przez Uczestnika innych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 1. PŁATKI I PROMOCJE

 

 • Za zakup produktów z asortymentu Sklepu i Sklepu internetowego – z zastrzeżeniem 5.2, w czasie trwania Programu, Uczestnikowi, który użyje Aplikacji, przyznawane są Płatki, na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale.

 

 • Produktami lub Usługami wyłączonymi z Programu, za które nie są przyznawane Płatki są:
  1. napoje alkoholowe w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119),
  2. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2021 poz. 276),
  3. preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.), w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt,
  4. produkty leczniczy w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.),
  5. płatności dokonywane w kasach w ramach programu „Moje Rachunki” oraz Usługi wypłaty gotówki,
  6. doładowania telefoniczne pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid,
  7. równowartość naliczonej kaucji za opakowania zwrotne.

 

 • Za każde pełne 10,00 PLN (dziesięć złotych) wydane w czasie jednej transakcji w Sklepie, Uczestnik otrzymuje jeden Płatek. Podstawą naliczenia Płatków jest suma brutto widoczna na paragonie fiskalnym z wyłączeniem produktów i Usług wskazanych w ust. 5.2. oraz z zastrzeżeniem ust. 5.5.

 

 • Płatki naliczane są Uczestnikowi wyłącznie, jeżeli będzie korzystał z Aplikacji przy dokonywanych zakupach, z zastrzeżeniem ust. 5.7 i 5.8

 

 • Dzienny limit wartości wszystkich zakupów, za które Uczestnik może otrzymać Płatki wynosi 500 PLN brutto. Zakupy dokonane w tym samym dniu powyżej wskazanej kwoty nie są uwzględniane przy naliczaniu Płatków.

 

 • Korzystanie z Aplikacji o jakim mowa w ust. 5.4. oznacza samodzielne zeskanowanie ID Uczestnika w Aplikacji lub pokazanie celem zeskanowania ID Uczestnika w Aplikacji kasjerowi w Sklepie podczas zakupów, ale przed dokonaniem płatności i przed wydrukiem paragonu fiskalnego, w celu uwzględnienia transakcji na Koncie Uczestnika i doliczenia należnej liczby Płatków.

 

 • W sytuacji, gdy Uczestnik, który w czasie zakupów nie posiada przy sobie urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją, może podać kasjerowi przed dokonaniem płatności i przed wydrukiem paragonu fiskalnego numer telefonu użyty do rejestracji w Programie w celu rejestracji zakupów i naliczenia Płatków związanych z zakupami lub wprowadzić numer telefonu w kasie samoobsługowej.

 

 • W sytuacji, gdy Uczestnik dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym, w celu rejestracji zakupów, nie skanuje on ID Uczestnika w Aplikacji. Zamiast tego, powinien, przed dokonaniem płatności i przed zatwierdzeniem zamówienia, w przeznaczonym do tego polu, wpisać numer telefonu użyty do rejestracji w Programie w celu naliczenia Płatków związanych z zakupami.

 

 • Płatki za zakup produktów naliczane są tylko w czasie dokonywania zakupów, zgodnie z ust. 5.4, 5.6, 5.7 lub 5.8 powyżej. Nie ma możliwości naliczania Płatków za inne transakcje.

 

 • Uwzględnienie transakcji powoduje automatyczne doliczenie Płatków do Konta Uczestnika. Saldo Płatków widoczne w Aplikacji jest na bieżąco aktualizowane, gdy Aplikacja połączy się z Internetem.

 

 • Nie ma możliwości przenoszenia Płatków z jednego Konta Uczestnika na inne lub przypisywanie do Konta Uczestnika punktów z innego ID niż to, które jest przypisane do tego Konta.

 

 • W przypadku gdy Uczestnik dokona zwrotu towaru sprzedawcy, za zakup którego naliczono Płatki, Organizator zastrzega sobie możliwość odliczenia z Konta Uczestnika odpowiedniej liczby Płatków, odpowiadającej liczbie Płatków przyznanej za zakupiony towar, który jest zwracany z zastrzeżeniem, że przedmiotowe uprawnienie Organizatora nie obejmuje przypadków skorzystania przez Uczestnika z rękojmi lub gwarancji w związku z wadą zwracanego towaru.

 

 • Płatki tracą ważność po upływie 365 dni od dnia ich doliczenia do Konta Uczestnika. Płatki, które stracą ważność są trwałe usuwane z Konta Uczestnika.

 

 • Organizator może okresowo stosować szczególne zasady przyznawania dodatkowych Płatków w szczególności powiązać je z akcjami promocyjnymi. Informacje o takich szczególnych zasadach będą komunikowane Uczestnikom w Aplikacji.

 

 • Organizator może okresowo prowadzić promocje punktowe polegające na tym, że zakup w określonym terminie konkretnego towaru powoduje zwiększenie liczby doliczanych Płatków.

 

 • Organizator może organizować dodatkowe promocje dla wszystkich Uczestników, którzy skorzystali z procedury rejestracji pełnej i/lub uproszczonej do Programu lub dla określonych grup tych Uczestników.

 

 • Promocje skierowane do określonych grup Uczestników lub indywidualnych osób, którzy skorzystali z procedury rejestracji pełnej i/lub uproszczonej do Programu będą przygotowywane w oparciu o ich dane, w szczególności takie jak: historia dokonywanych zakupów (np. ilość, rodzaj i ceny kupowanych towarów, częstotliwość dokonywania zakupów, wartość zakupionych towarów, podział na grupy towarowe, ulubiony sklep, czas i miejsce dokonywanej transakcji, wybrana metoda płatności), dane dotyczące Sklepów w jakich dokonywane są zakupy, aktywność w aplikacji (zainteresowania), a także w oparciu o dodatkowe dane podane przez Uczestnika, o ile uczestnik dobrowolnie poda takie dane Organizatorowi, tzn. będą przygotowywane i dopasowywane w oparciu o profilowanie danych, co stanowi integralną część Programu. W celu umożliwienia Organizatorowi przygotowywania ofert jak najlepiej odpowiadających oczekiwaniom klientów dane Uczestników mogą być porównywane z danymi innych klientów.

 

 • Organizator ma prawo weryfikować zasadność naliczania Płatków. W przypadku stwierdzenia nienależnego naliczenia Płatków lub naliczenia Płatków z naruszeniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie możliwość odliczenia nienależnie naliczonych Płatków z Konta Uczestnika. O dokonanym odliczeniu i jego podstawie Uczestnik jest niezwłocznie powiadamiany za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail lub w Aplikacji.

 

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Uczestnika w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania przez tego Uczestnika Regulaminu. O dokonanym zablokowaniu Konta Uczestnika i jego podstawie Uczestnik jest powiadamiany za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail jeśli został podany.

 

 • Wątpliwości dotyczące odliczania nienależnie naliczonych Płatków lub zablokowania Konta Uczestnik może wyjaśnić przez kontakt z Helpdeskiem lub w ramach procedury reklamacyjnej.

 

 1. KUPONY ZA PŁATKI, OFERTY, WYKORZYSTANIE KUPONÓW

 

 • Uzbieranie odpowiedniej liczby Płatków umożliwia ich wymianę na Kupony za Płatki, które mogą być wykorzystane do zakupu w Sklepach produktów wskazanych w odpowiedniej sekcji w Aplikacji.

 

 • W odpowiedniej sekcji Aplikacji znajduje się informacja o produktach z asortymentu Organizatora, które Uczestnicy mogą kupić w specjalnej cenie – uwzględniającej wykorzystanie Kuponu za Płatki.

 

 • Kupony za Płatki wraz z informacją o ich wartości punktowej (liczbie Płatków za jakie mogą zostać wymienione) znajdują się przy informacji o produktach w odpowiedniej sekcji Aplikacji. Gdy liczba Płatków zebranych przez Uczestnika umożliwia wymianę na kupon, informacja o produkcie jaki może zostać zakupiony przy jego wykorzystaniu zostaje odpowiednio wyróżniona w odpowiedniej sekcji Aplikacji, pozostałe produkty, jeszcze niedostępne dla Uczestnika pozostają niewyróżnione.

 

 • Lista produktów objętych rabatami dla Uczestników na podstawie Kuponów za Płatki nie jest stała i będzie ona okresowo aktualizowana przez Organizatora, co jest uwidocznione w Aplikacji, gdy jest ona połączona z Internetem.

 

 • Lista produktów objętych rabatami dla określonych grup Uczestników może być przygotowywana w oparciu o dane Uczestników, w szczególności takie jak: historia dokonywanych zakupów (p.. ilość, rodzaj i ceny kupowanych towarów, częstotliwość dokonywania zakupów, wartość zakupionych towarów, podział na grupy towarowe, ulubiony sklep, czas i miejsce dokonywanej transakcji, wybrana metoda płatności), dane dotyczące Sklepów w jakich dokonywane są zakupy, aktywność w aplikacji (zainteresowania), a także w oparciu o dodatkowe dane podane przez Uczestnika, o ile uczestnik dobrowolnie poda takie dane Organizatorowi, tzn. mogą być przygotowywane i dopasowywane w oparciu o profilowanie danych, co stanowi integralną część Programu. W celu umożliwienia Organizatorowi przygotowywania ofert jak najlepiej odpowiadających oczekiwaniom klientów dane Uczestników mogą być porównywane z danymi innych klientów.

 

 • Aktywacja Kuponu za Płatki poprzez jego kliknięcie w Aplikacji powoduje odliczenie odpowiedniej liczby Płatków z Konta Uczestnika i zapisanie Kuponu za Płatki na Koncie Uczestnika.

 

 • Uczestnik ma również możliwość dezaktywowania Kuponu za Płatki w Aplikacji, przez skorzystanie z opcji dezaktywacji. Dezaktywacja Kuponu powoduje przywrócenie na Konto Uczestnika Płatków, które zostały wymienione na Kupon za Płatki.

 

 • Kupony za Płatki po zapisaniu na Koncie Uczestnika są dostępne niezwłocznie, gdy Aplikacja połączona jest z Internetem i są możliwe do wykorzystania przy zakupach towarów objętych Promocją.

 

 • Standardowy okres ważności Kuponu za Płatki liczony jest od momentu jego aktywacji i zapisania na Koncie i wynosi 7 dni z zastrzeżeniem ust. 6.10. Po upływie okresu ważności Kuponu, Kupon ten nie może być wykorzystany. W przypadku gdy Organizator z przyczyn od niego niezależnych nie będzie w stanie zapewnić dostępności danego produktu objętego Kuponem za Płatki, Uczestnik ma możliwość zwrotu Kuponu w Aplikacji, otrzymując jednocześnie pełny zwrot Płatków, które zostały odjęte z jego konta w wyniku aktywacji tego Kuponu.

 

 • W przypadku, gdy oferta objęta Kuponem za Płatki aktywowanym przez Uczestnika wygasa przed upływem standardowego okresu ważności Kuponu za Płatki, taki Kupon za Płatki traci ważność w dacie wygaśnięcia oferty, o czym Uczestnika będzie poinformowany w Aplikacji.

 

 • Organizator zastrzega sobie możliwość informowania Uczestników o zbliżającym się upływie okresu ważności Kuponów za Płatki.

 

 • Realizacja Kuponu za Płatki następuje podczas zakupów w Sklepie, w którym dostępny jest towar objęty rabatem.

 

 • Wykorzystanie Kuponu za Płatki na zakup wybranego produktu z uwzględnieniem rabatu jest możliwe wyłącznie, jeżeli Uczestnik będzie korzystał z Aplikacji przy dokonywanych zakupach.

 

 • Korzystanie z Aplikacji o jakim mowa w ust. 6.13. oznacza samodzielne zeskanowanie ID Aplikacji lub pokazanie celem zeskanowania ID Aplikacji kasjerowi w Sklepie podczas zakupów, ale przed dokonaniem płatności i przed wydrukiem paragonu fiskalnego, w celu uwzględnienia Kuponu w transakcji i odnotowania tego faktu na Koncie Uczestnika.

 

 • Zrealizowanie Kuponu za Płatki powoduje usunięcie go z Konta Uczestnika.

 

 • Uczestnikom nie przysługuje możliwość wymiany Płatków, Kuponu za Płatki na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

 

 1. DANE OSOBOWE

 

7.1. Administratorami danych osobowych jest Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
 (20–209) przy ul. Projektowej 1.

 

7.2.    Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane zgodnie oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

7.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie z wyjątkiem danych z punktu 4.6 lit d)-f), 4.7 oraz 4.17 lit d)-f),4.18. 

 

7.4.   Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą w celu:

 1. przy rejestracji pełnej zgodnie z ust. 4.2. Regulaminu - podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy polegającej na udziale w Programie lojalnościowym Nasza Stokrotka (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 22 ust. 2 lit. a RODO).
 2. przy rejestracji uproszczonej zgodnie z ust. 4.9 Regulaminu - podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy polegającej na udziale w Programie lojalnościowy Nasza Stokrotka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 22 ust. 2 lit a RODO).

 

Ewentualnie –  w przypadku zaistnienia dodatkowych przesłanek.

 

 1. c) udzielenia odpowiedzi na reklamacje (zgodnie z Regulaminem) (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 2. d) wykrywania nadużyć i zapobiegania im (art. 6 ust. 1 lit. b i 1 lit. c RODO),
 3. e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń Administratora danych wobec Uczestnika Programu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. f) wykazania, iż Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

7.5. Okres przetwarzania danych osobowych:

 1. dane zebrane w celu pełnego uczestnictwa w Programie przetwarzane będą do czasu rezygnacji z udziału w programie oraz rozliczeń po zakończeniu realizacji umowy,
 2. dane zebrane w celu uczestnictwa uproszczonego w Programie przetwarzane będą do czasu rezygnacji z uproszczonego udziału w programie oraz rozliczeń po zakończeniu realizacji umowy lub pełnej rejestracji,
 3. dane zebrane w celu reklamacyjnym przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji,
 4. dane zebrane w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im - przez okres trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,
 5. dane zebrane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzane będą maksymalnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia.
 6. dane zebrane w celu wykazania przez Administratora, iż przetwarza je zgodnie z RODO oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych,

 

7.6. Uczestnikom Programu w szczególności przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych osobowych/kopii danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora – w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy,
 3. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 4. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 5. bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@stokrotka.pl.

 

7.7. Dane osobowe Uczestników Programu mogą być przekazywane na zlecenie Administratora podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Programu wyłącznie w celu realizacji tego Programu, przy czym podmiot ten przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia danych.

 

7.8.   Przygotowanie i dostarczenie dopasowanych promocji w oparciu o dane osobowe jest podstawową funkcjonalnością aplikacji dla Uczestników Programu. Za wyjątkiem funkcjonalności  wymagających zgody na przetwarzanie danych. Osoba, która nie chce, aby w Aplikacji były jej dostarczane takie promocje, powinna usunąć konto. Brak uczestnictwa w programie nie pozbawia możliwości nabywania produktów w Sklepach poza programem, w ramach akcji promocyjnych dostępnych dla ogółu klientów.

 

7.9. Szczegółowe obowiązki informacyjne zgodne z art. 13 RODO spełnione zostaną w osobnych dokumentach.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI

 

8.1.   Dostęp do Aplikacji jest zabezpieczony jednorazowym hasłem dostępu nadawanym przez Program podczas rejestracji lub logowania, po wpisaniu numeru telefonu oraz hasła przesłanego w wiadomości SMS. Przesłane w trakcie rejestracji/logowania hasło dostępu oraz urządzenie/a mobilne, na które dostarczony został zawierający je SMS, powinny być przez Uczestnika chronione i nie powinno być udostępniane innym osobom.

 

8.2.    W przypadku nieotrzymania lub przypadkowego usunięcia wiadomości SMS zawierającej hasło lub jego przeterminowania/wygaśnięcia w procesie rejestracji/logowania, możliwe jest użycie funkcji „wyślij ponownie”, co spowoduje wysyłkę kolejnego (nowego) hasła jednorazowego na użyty w procesie rejestracji/logowania numer telefonu. W takim przypadku, poprzednio wysłane hasło utraci ważność i nie będzie możliwe dokonanie rejestracji/logowania za jego pomocą.

 

8.3. W przypadku przerwania procesu rejestracji/logowania, wygaśnięcia hasła, jego wykorzystania lub kolejnego logowania, możliwe jest ponowne rozpoczęcie procesu rejestracji/logowania, co spowoduje wysyłkę kolejnego (nowego) hasła jednorazowego na użyty w procesie rejestracji/logowania numer telefonu. W takim przypadku, poprzednio wysłane hasło utraci ważność i nie będzie możliwe dokonanie rejestracji/logowania za jego pomocą.

 

8.4. Zamknięcie Aplikacji, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji. Wylogowania należy dokonywać używając właściwego przycisku w menu Aplikacji. Wylogowanie może nastąpić również w przypadku nieużywanie aplikacji przez dłuższy czas bądź w wyniku błędu aplikacji lub komunikacji z serwerem.

 

8.5.  W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją i/lub numerem telefonu, służącym do otrzymywania hasła jednorazowego w procesie rejestracji/logowania, Uczestnik powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu Organizatorowi za pośrednictwem Help Desk

 

8.6. Organizator zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania z danego urządzenia mobilnego przez Uczestnika, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej usunąć z niego Aplikację poprzez jej odinstalowanie.

 

8.7.   Organizator informuje, że dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji i danych Uczestników. Jednakże Organizator wskazuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Organizator zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji oraz wskazuje, że może od czasu do czasu wydawać komunikaty zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Aplikacji.

 

 1. REKLAMACJE

 

 

 • Wszelkie reklamacje dotyczące Aplikacji i Programu powinny być zgłaszane Organizatorowi na piśmie na adres Organizatora: „Stokrotka” Sp. z o.o. ul. Projektowa 1, 20-209 Warszawa - z dopiskiem na kopercie – „Nasza Stokrotka – reklamacja”, lub na adres poczty elektronicznej: bok@stokrotka.pl - Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, numer telefonu, adres do korespondencji/adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia przyczyny reklamacji oraz przyczyny uzasadniające reklamację.

 

 • Organizator rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

 

 • Sposób komunikowania się z osobą wnoszącą reklamację zależy od sposobu zgłoszenia reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji w formie pisemnej Organizator również odpowiada na reklamacje pisemnie, w przypadku przesłania reklamacji w formie elektronicznej, Organizator odpowiada na nią w formie elektronicznej, o ile osoba składająca reklamację nie zażyczyła sobie otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej lub też forma udzielenia odpowiedzi nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

 • W uzasadnionych przypadkach organizator może zwrócić się do Uczestnika z wnioskiem o uzupełnienia reklamacji lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do jej rozpatrzenia.

 

 • Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Organizator kierował będzie się bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

 

 • Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów) i nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w pkt 9.6. powyżej.

 

 

 1. REZYGNACJA Z PROGRAMU, ZABLOKOWANIE ORAZ USUNIĘCIE KONTA

 

 • Uczestnik w każdej chwili bez podania powodów może zrezygnować z udziału w Programie.

 

 • Kliknięcie ikonki „Usuń Konto” w Aplikacji lub wysłanie wiadomości SMS o treści STOP na numer (+48) 664 078 266 powoduje niezwłoczne wygenerowanie komunikatu (w przypadku kliknięcia ikonki Usuń w Aplikacji) lub przesłanie do Uczestnika bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS (w przypadku wysłania przez Uczestnika wiadomości SMS) z informacją o skutkach usunięcia Konta m.in.: o utracie możliwości skorzystania z wszelkich bonusów przyznanych w Programie m.in. utracie Płatków i zgromadzonych Kuponów jakie Uczestnik uzyskał w Programie. Uczestnik jest jednocześnie proszony o potwierdzenie rezygnacji z Uczestnictwa w Programie.

 

 • W celu potwierdzenia rezygnacji z Programu Uczestnik korzystający z Aplikacji powinien niezwłocznie kliknąć ikonkę „usuń konto” wyświetloną w Aplikacji. Co kończy procedurę usuwania Konta i rezygnacji z Programu.

 

 • W celu potwierdzenia rezygnacji z Programu Uczestnik wysyłający wiadomość SMS powinien odesłać w ciągu godziny wiadomość SMS o treści: STOP na numer
  (+48) 664 078 266. Wiadomość może być odesłana w formie zwrotnej wiadomości na wiadomość SMS o jakiej mowa w ust. 10.2. Regulaminu. Odesłanie wiadomości kończy procedurę usuwania Konta i rezygnacji z Programu.

 

 • Koszt wiadomości SMS o jakich mowa w ust. 10.2. oraz 10.4. jest zgodny z cennikiem operatora telefonii komórkowej, z której wysyłana jest wiadomość SMS.

 

 • Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Programie, może przystąpić do niego na nowo, rejestrując się do Programu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

 • Odinstalowanie Aplikacji nie oznacza rezygnacji z Programu. Jeżeli Uczestnik odinstalował Aplikację powinien skontaktować się z Organizatorem w formie wiadomości SMS o jakiej mowa ust. 10.2. i n. i dokończyć procedurę rezygnacji.

 

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania przez tego Uczestnika Regulaminu, w szczególności w sytuacji, gdy ww. naruszanie Regulaminu doprowadzić mogło do nienależnego naliczania Płatków czy użycia Kuponu. O dokonanym zablokowaniu Konta i jego podstawie Uczestnik jest powiadamiany w Aplikacji, za pośrednictwem wiadomości SMS lub adres e-mail, jeśli został podany.

 

 • Blokada konta o jakiej mowa w ust. 10.8. następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia wątpliwości stanowiących podstawę jej dokonania, jednak nie na dłużej niż 30 dni o czym Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości SMS lub E-mail.

 

 • W przypadku stwierdzenia rażących lub powtarzających się naruszeń Regulaminu, w szczególności naruszenia polegającego na tym, że Uczestnik złożył niezgodne z prawdą oświadczenie co do spełniania warunków uczestnictwa w Programie (w szczególności nie ma ukończonego 18-go roku życia,) Organizator, może trwale usunąć Konto tego Uczestnika bez możliwości ponownej Rejestracji nowego Konta z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu co w przypadku Konta usuniętego, w okresie do 24 miesięcy.

 

 • Wątpliwości dotyczące odliczania nienależnie lub nieprawidłowo naliczonych Punktów lub zablokowania czy usunięcia Konta, Uczestnik może wyjaśnić przez kontakt z Helpdeskiem lub w ramach procedury reklamacyjnej.

 

 • Po usunięciu konta Uczestnik może ponownie dokonać Rejestracji po upływie co najmniej 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 10.10.

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmian w zakresie dostępnych technologii a także w zakresie funkcjonalności Programu i/lub Aplikacji. Zmiana taka nie może jednak naruszać praw już nabytych przez Uczestników przez wprowadzeniem zmian. O zmianach Regulaminu Programu Organizator powiadomi Uczestników w Aplikacji, a także w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu. O zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników w Aplikacji, a także w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS z co najmniej sześćdziesięciodniowym wyprzedzeniem, przy czym Płatki Uczestnicy będą mogli gromadzić do trzydziestu dni przez zakończeniem Programu. Płatki i Kupony za Płatki zgromadzone na koncie Uczestnika, Uczestnik będzie mógł wykorzystać do chwili zakończenia Programu. Po zakończeniu Programu, zostaną one bezpowrotnie zdezaktywowane.

 

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 • Organizator nieodpłatnie udostępnia Uczestnikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na stronie internetowej Organizatora, w Aplikacji Mobilnej oraz jeśli został podany na adres e-mail, umożliwiając mu –– pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.