Moja lokalizacja Pobieram...
Strona główna Ochrona danych osobowych KLAUZULA INFORMACYJNA – UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA...
section divider

KLAUZULA INFORMACYJNA – UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONĄ KORESPONDENCJĘ W TYM ROZPATRZENIA WNIOSKU O REALIZACJĘ PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, nr KRS 0000016977, NIP 712-10-08-323, REGON 430452634- dalej jako Administrator.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) możliwy jest pisemnie na adres Administratora lub za pomocą adresu mailowego: daneosobowe@stokrotka.pl.
Dane osobowe otrzymane przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, za pomocą poczty elektronicznej, przesłanej korespondencji drogą pocztową lub drogą telefoniczną traktujemy poufnie. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prowadzeniu korespondencji i udzieleniu odpowiedzi na przesłane od Pana/Pani zapytanie, a tym samym utrzymywanie i zwiększanie satysfakcji naszych Klientów oraz realizacji umowy lub realizacji obowiązków prawnych (jeśli korespondencja tego dotyczy np. reklamacji).
Jeżeli Pan/Pani zwróci się do administratora z wnioskiem o realizację praw przysługujących Panu/Pani na podstawie RODO będą one przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) poprzez opracowanie Pana/Pani zgłoszenia (art. 12 RODO) oraz zapewnienia rozliczalności zgodnie z przepisami o ochronie danych (art. 5 ust. 2 RODO).
Pana/Pani dane, które zostały nam przekazane w ramach zapytań są przez nas przetwarzane do czasu zakończenia ich realizacji oraz osiągnięcia w/w celów, nie dłużej jednak niż 3 lata w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub zachowania rozliczalności.
Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom z usług, których korzystamy przy przetwarzaniu danych np. podmiotom obsługującym systemy informatyczne Administratora, hosting poczty, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora wsparcie prawne oraz podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator.
Dane mogą być też udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa np. sądom i innym organom administracji publicznej.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych/kopii danych, prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych, prawo wniesienia  sprzeciwu / usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora
  • w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem prawa do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zakres z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa i podlegają ograniczeniom. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o dodatkowe informacje.
Udostępnione nam dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
Rozpoczęcie przetwarzania zostaje zainicjowane przez osobę składającą korespondencję, w zakresie przez nią wskazanym.
Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże odmowa podania danych kontaktowych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi. W związku z realizacją obowiązków prawnych podanie danych jest niezbędne w zakresie umożliwienie wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków.